October 31, 2009

who's top who's not

ဘယ္သူက “ထိပ္စီး” ဘယ္သူက “ဘိတ္ခ်ီး”


ကမၻာ့ အႀကြယ္၀ဆံုးႏိုင္ငံ နံပါတ္ ၁ က ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကေတာ့ နံပါတ္ ၁၆ (အာရွမွာေတာ့ နံပါတ္ ၁ တဲ့)။


၂၀၀၉ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ရက္ေန႔မွာ ပုဂၢလိက သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ လက္ဂါတမ္မ္ သုေတသနအဖြဲ႔ကေန ၂၀၀၉ခုႏွစ္အတြက္ “လက္ဂါတမ္ ဓနႀကြယ္၀ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ” ႏိွဳင္းယွဥ္ခ်က္ သုေတသနစစ္တမ္း ကို ထုတ္ျပန္ေႀကျငာလိုက္ပါတယ္။


ဒီသုေတသနျပဳခ်က္ဟာ ကမၻာ႔လူဦးရည္ရဲ့ ၉၀%ကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၄၀ရဲ့ ပထ၀ီအေနအထား၊ စီးပါြးေရးတိုးတက္မွဳ ဒီမိုကေရစီလြတ္လပ္ခြင့္၊ လူေနမွဳ အဆင့္အတန္း စတာေတြကို မူတည္ျပီး ေလ့လာစစ္တမ္းေကာက္ယူမွဳကရရွိတဲ့ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။
ႏိွဳင္းယွဥ္ဇယားရဲ႕ ထိပ္ပိုင္းေနရာကို ယူထားတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားကို ႀကည့္မယ္ဆိုရင္ နံပါတ္ ၂ေနရာကို ဆြစ္စ္ႏိုင္ငံ၊ နံပါတ္ ၃ ေနရာကို ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ၊ နံပါတ္ ၄ ေနရာကို ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ၊ နံပါတ္ ၅ ေနရာကို ေနာ္ေ၀းလ္ႏိုင္ငံ နဲ႔ ေျမာက္ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားကိုေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႀသစေႀတးလ်ားႏိုင္ငံကနံပါတ္ ၆၊ကေနဒါႏိုင္ငံက နံပါတ္ ၇၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကနံပါတ္ ၉နဲ႔ အဂၤလန္ႏိုင္ငံက နံပါတ္ ၁၂ တို႔ျဖစ္ႀကပါတယ္။
အာရွဘက္ကိုႀကည့္ရင္ေတာ့ ဂ်ပန္က နံပါတ္ ၁၆ေနရာကေန ဦးေဆာင္ေနျပီး၊ ေဟာင္ေကာင္ႏိုင္ငံက နံပါတ္ ၁၈၊ စကၤာပူႏိုင္ငံက နံပါတ္ ၂၃၊ ထိုင္၀မ္ႏိုင္ငံက နံပါတ္၂၄ ေနရာေတြနဲ႔ ဒီ၂၀၀၉ခုႏွစ္မွာ ေနရာယူထားႀကပါတယ္။ စီပါြးေရးတိုးတက္မွဳကို အထင္ကရေျပာင္းလည္းပစ္မယ္လို႔ ေႀကြးေႀကာ္ထားတဲ့ တရုပ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံႀကီးကေတာ့ နံပါတ္ ၇၅ေနရာကို ေရာက္ေနပါတယ္။


လက္ဂါတမ္မ္ သုေတသနအဖြဲ႔ရဲ႕ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာ ၀ီလီယမ္ အင္ဗိုးဒင္ ကေျပာတာကေတာ့ “အာရွႏိုင္ငံအသီးသီး ရဲ႕ နံပါတ္စဥ္ေတြကို ႀကည့္မယ္ဆိုရင္ နံပါတ္စဥ္ ေအာက္ဘက္ပိုင္းက ႏိုင္ငံေတြအလုိက္ ဒီမိုကေရစီ၀ါဒ နဲ႔ တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ လြတ္လပ္ခြင့္ ႏွင့္ပါတ္သက္တဲ႔အပိုင္းေတြမွာ အမွတ္က်သြားတဲ့အတြက္ေႀကာင့္ အခုလိုေအာက္ဘက္ပိုင္း ေရာက္ရတာပါ။ အာရွ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား ဟာ စီးပါြးေရး အေျခခံ အုပ္ျမစ္ေတြက ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သုေတသနစစ္တမ္းရဲ့ ဓနႀကြယ္၀ မွဳဟာ ေငြေႀကးတစ္ခုတည္းကို ကိုယ္စားျပဳတာမဟုတ္ပါဘူး ။ ”
ေအာက္ဘက္မွာ “ထိပ္စီး” ႏိုင္ငံ ၂၀နဲ႔ “ဘိတ္ခ်ီး”၁၀ ႏိုင္ငံ ကို ေဖၚျပထားပါတယ္။


TOP TWENTY COUNTRIES
1. Finland
2. Switzerland
3. Sweden
4. Denmark
5. Norway
6. Australia
7. Canada
8. Netherlands
9. United States
10. New Zealand
11. Ireland
12. United Kingdom
13. Belgium
14. Germany
15. Austria
16. Japan
17. France
18. Hong Kong
19. Spain
20. Slovenia


BOTTOM TEN COUNTRIES
95. Kenya
96. Algeria
97. Tanzania
98. Nigeria
99. Pakistan
100. Cameroon
101. Central African Republic
102. Yemen
103. Sudan
104. Zimbabwe
“လက္ဂါတမ္ ဓနႀကြယ္၀ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ” သုေတသနစစ္တမ္းးအရ ေတြ႔ရွိရသည္႔ “အဓိက ေသာ့ခ်က္” မ်ားကိုလည္း ေသာ့ခ်က္ ၉ခုနဲ႔ရွင္းျပထားပါတယ္။ အထက္ေဖၚျပပါ နံပါတ္စဥ္ ဟာ ရွဳေထာင့္ေပါင္းစံုကေန ေယဘူယ်အေနနဲ႕ အေကာင္းဆံုးကိုထိပ္ဆံုးကစျပီး စီသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ နံပါတ္စဥ္အားလံုးဟာ တသသမတ္တည္း အေပၚေအာက္ျဖစ္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဥပမာ။ စီးပါြးေရး အေျခခံအုပ္ျမစ္မ်ား ( တိုးတက္မွဳအေျခအေန ၊ ဒုတိယတန္းစား စီးပါြးေရးအေဆာက္အဦမ်ားဧ။္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ)။ ပညာေရး (ပညာသင္ႏိုင္မွဳ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအေျခအေန၊ လူသားရင္းျမစ္ ပ်ိဳးေထာင္ေရး။ အနာဂါတ္အလားအလာ)။ စီးပါြးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ခံယူခ်က္ႏွင့္ စြန္႔စားတီထြင္မွဳ (ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သဟာဇာတျဖစ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းအသစ္မ်ားႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး တို႔၌ အျမင္က်ယ္မွဳ ႏွင့္ အေတြးအေခၚသစ္ရွိမွဳ)၊ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ( ရိုးသား ၍ အရည္အခ်င္းရွိေသာ အစိုးရ၊ လံုျခံဳေႏြးေထြးေသာ ဥပေဒအာဏာမ်ားရွိျခင္း၊ ကုန္ထုပ္လုပ္မွဳအားေကာင္းေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ျခင္း) ။ က်န္းမာေရး ( လူဦရည္ႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီေသာ ေနထုိင္မွဳ အေျခအေန)၊ တစ္ဦးခ်င္းစီလြတ္လပ္မွဳ ( ပုဂၢလိက လြတ္လပ္ခြင့္ ႏွင့္ ေနထိုင္မွဳဘ၀ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျခင္း)။ လုံျခံဳမွဳ (လူသားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစသည့္ လံုျခံဳေသာ ပတ္၀န္းက်င္)။ လူမွဴပတ္၀န္းက်င္ (ယံုႀကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ဆက္ဆံမွဳေႀကာင့္ ရရွိသည့္ ခုိင္မာသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ရွိနိုင္မွဳ )စတာေတြနဲ႔လိုက္ျပီး ႏိုင္ငံအလိုက္ ထပ္မံ အေသးစိတ္ခဲြျခား သုေတသနျပဳထားပါတယ္။ 


မူရင္း ဇယား ပါ။ လက္ဂါတမ္မွ ထုတ္ျပန္ေသာ အဂၤလိပ္လို သတင္းလႊာ ပါ။ အြန္လိုင္းဂ်ပန္လို သတင္းတို ပါ။
မိမိစိတ္၀င္စားေသာႏိုင္ငံ တစ္ခုခ်င္းကိုေသာ္၎ ႏိုင္ငံႏွစ္ခုကိုေသာ္၎၊ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ယွဥ္တဲြေလ႔လာႏိုင္ပါတယ္။ လက္ေတြ႔ႏွိဳင္းယွဥ္ ႀကည့္ခ်င္တယ္ စာမ်က္ႏွာ ရဲ႔ ညာဘက္ ေအာက္နားက Compare countries ဆိုတဲ႔ ေနရာမွာ ႏိုင္ငံေတြကို ေရြးျပိး Go ကိုႏွိပ္လုိက္ႀကည့္လိုက္ပါ။ 

ကၽြန္မစိတ္၀င္တာနဲ႔  လက္ေတြ႔ႏွိဳင္းယွဥ္ႀကည့္လို႔ ရလာတဲ့ပံုပါ။ ပါ၀င္တဲ့ႏုိင္ငံေတြကေတာ့  ဒိန္းမတ္္ကေနဒါ ဂ်ပန္စကၤာပူ တို႔ပါ။ပံုမွာေတြ႔ျမင္ရသလိုပါပဲ ႏိုင္ငံအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ သူ႔အားသာခ်က္နဲ႔ သူ ရွိတာေတြကိုလည္း  ေလ႔လာသိရွိႏိုင္ ပါတယ္။

 ဒီပို႔စ္ရဲ့မူရင္း အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကိုဖတ္ျပီး ၊ ဒီပို႔စ္ေလးကို ေရးလိုက္အျပီးမွာ ကၽြန္မလည္း အနည္းငယ္အနားယူဖို႔အတြက္ မ်က္စိစံုမွိတ္ျပီး သီခ်င္းတပုဒ္ကိုညည္းလိုက္မိပါတယ္။ သီခ်င္းေလးက


“ဆင္းရဲျခင္း….လြတ္ကင္းေအာင္……လမ္းျပေဆာင္ပါမည္၊ ရတနာခုႏွစ္သြယ္ တကယ္ပင္စံုညီ တို႔အမ်ိဳးသားတုိင္းျပည္ မဲြတဲ့သူ လွဴဒါန္းႏိုင္မည္ ၊ ေက်ာင္းေဆာက္ခါ ဘုရား-----ပါတည္၊ ဘိုးဘိုးေအာင္နဲ႕ ရွင္အဇၨေဂါဏ တို႔ မ တဲ့ကိန္းဆုိက္မည္ က်န္းက်န္းမာမာ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေဘးရန္ကာဆီးမည္ လူမဲြေတြက မေႏွးေခတ္မီ သူေဌးျဖစ္ေတာ့မည္ တို႔နဂါးနီ၊ …. ေနေရးနဲ႔စားေသာက္ေရးမွာ မေႏွးေအာင္ပင္ေခ်ာင္လည္ ရမည္၊ …. လူမဲြမ်ားစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ႀကံေဆာင္မည္ တို႔နဂါးနီ၊ …………ဘာသာေရာင္သာသနာေရာင္ ထြန္းလင္းေျပာင္မည္၊ ေကာင္းစားမည္ တို႔နဂါးနီ ေရႊမုိး ေငြမိုးရြာမည္…… သိဒၶိအဖံုဖံု လံုျခံဳေစမည္ ေန႔စဥ္ညစဥ္ ဖိုဠ္မထိုးပဲ………အက်ိဳးေပးႏိုင္မည္”
သီခ်င္းက အစီအစဥ္မက်ဘူးျဖစ္ေနတယ္ေနာ္။

စာႀကြင္း။ ။ ေရးတာေတြမ်ားျပီး အဓိက ကိုေမ႔သြားတယ္။
ကၽြန္မကို ဒီအေႀကာင္းေတြကို သိနားလည္ေအာင္ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းေစခဲ့တဲ့ ကၽြန္မတို႔ရဲ့ အမိေျမကေတာ့ သုေတသနစစ္တမ္းမွာ ပါ၀င္ခဲ႔မယ္ဆိုရင္ ဘယ္နံပါတ္ေလာက္မ်ားျဖစ္မလဲလို႔ ေတြးမိပါတယ္။
“ဘိတ္ခ်ီး”ဆိုတဲ့စကားလံုးကို “ထိ္ပ္စီး”နဲ႔ လိုက္ေအာင္တြဲျပီးသံုးထားတာျဖစ္ပါတယ္ သီးခံျပီးဖတ္ေပးပါ။

2 comments:

ကိုမ်ဳိး said...

မဂၤလာပါ..

သုေတသန စစ္တမ္းမွာ ပါ၀င္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တုိ႕ရဲ႕ ရတနာခုႏွစ္သြယ္ တကယ္ပင္စံုညီျပီး ေရႊမိုး..ေငြမိုး ေတြ ေန႕ညမျပတ္ ရြာသြန္းျဖဳိးေနတဲ့ အမ်ဳိးသားတုိင္းျပည္ၾကီးကေတာ့ ျဖင့္ ဘယ္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ယွဥ္ယွဥ္ "ထိပ္စီး" နဲ႕ လုိက္ဖက္တဲ့ ေနရာတစ္ခုေတာ့ ခုိင္ခုိင္မာမာ ရပ္တည္ေနမွာ မလြဲဧကန္ အမွန္ျဖစ္မွာပါ..


ခင္မင္စြာျဖင့္
ကိုမ်ဳိး

ခေရညိဳ said...

မွတ္သားထားပါ့မယ္ မမြန္ေရ
တကယ္ကိုစိတ္ဝင္စား စရာေကာင္းပါတယ္ တရုပ္ႏိုင္ငံက အဆင့္ ၇၅ ဆိုေတာ့ ဝမ္းသာသလိုေတာ့ရွိသား။ ဟိ
အမိေျမအတြက္ေတာ့ စိတ္မေကာင္းစရာ ျဖစ္မိပါတယ္