October 1, 2009

ႏွစ္ ၆၀ (၂)


ေစ်းကြက္စီးပြါးေရးစံနစ္ေအာက္မွာ အရွိန္အဟုန္နဲ. ခုန္ပ်ံတက္ခဲ့တယ္ 
“ ေနာက္ပိုင္းကာလ ႏွစ္၃၀”

ပထမပိုင္းႏွစ္၃၀ မွာက်င့္သံုးခဲ့တဲ့ ဆိုရွယ္လစ္စံနစ္ကိုမေအာင္ျမင္ဘူးဆိုတာကို သေဘာေပါက္သြားျပီး၊ ၁၉၇၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာက်င္းပခဲ့တဲ့ အစည္းအေ၀းကို အေႀကာင္းျပဳျပီး တိန္.ေရွာင္ဖိန္ရဲ. ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးနဲ. တံခါးဖြင့္၀ါဒ ကေန တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ ေစ်းကြက္စီးပါြးေရးနဲ. ပုဂၢလိကပုိင္ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳ နဲ. အရင္းရွင္စီးပြါးေရး အမေဋရဲ.ရင့္သန္ေပါက္ဖြားမွဳကို အားႀကိဳးမာန္တက္ ပိ်ဳးေထာင္ပါေတာ့တယ္။
ပထမဆံုးလယ္ယာက႑ကို ႀကည့္မယ္ဆိုရင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးနဲ. တံခါးဖြင့္၀ါဒရဲ. ကနဦးအစ မွာဖဲြ.စည္းခဲ့တဲ. ေတာင္သူလယ္သမားအစည္းအရံုးႀကီးကို ဖ်က္သိမ္းျပီး မိသားစုကန္ထရိုက္စံနစ္ ေတြကိုစတင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးပါတယ္။ စက္မွဳက႑ဘက္မွာဆိုရင္လည္း လြတ္လပ္စြာပိုင္ဆိုင္ထုတ္လုပ္ခြင့္ (လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ႀကီးႀကပ္ခြင့္)ေအာက္ကေန၊ အျမတ္ေပၚေအာင္စီမံခန္.ခြဲႏိုင္လာႀကပါတယ္။ စီးပြါးေရးက႑အသီးသီးရဲ. အဓိကမ႑ိဳင္အားလံုးဟာ အျမတ္အစြန္းကို ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္လာႀကတဲ. အတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံစီးပါြးတက္မွဳ အရွိန္အဟုန္ကေတာ့ သိသိသာသာေျပာင္းလဲလာပါေတာ့တယ္။
 ၁၉၈၉ခုႏွစ္ တီအန္နမ္မန္ရင္ျပင္ အေရးအခင္း ကို ႀကံဳေတြ.လိုက္ရခ်ိန္မွာေတာ့   “ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးနဲ. တံခါးဖြင့္၀ါဒ” က  ေခတၱရပ္တန္.သြားခဲ့ပါတယ္။  ဒါေပမယ့္လို.၁၉၉၂ခုႏွစ္ တိန္.ေရွာင္ဖိန္က ေတာင္ဘက္အရပ္မ်ားသို.ခရီးထြက္ျပီး ေဒသႏၱရမိိန္.ခြန္း “နန္းဂြ်န္းခုိး၀ါ့” Nanxun Jianghua ျမြက္္ႀကားတဲ. ေက်းဇူးနဲ.ျပန္ျပီးတံခါးဖြင့္လုိက္ႀကျပန္တယ္။
ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ ပိတ္ျပီးျပန္ဖြင့္တဲ.တံခါးေႀကာင့္ အရွိန္ေတာင္ရေနေသးတယ္။ အဲဒီႏွစ္ရဲ.ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ႏွစ္ခ်ဳပ္ပါတီညီလာခံႀကီးကို ခမ္းနားစြာက်င္းပခဲ့ႏိုင္ေသးတယ္။ “ဆိုရွယ္လစ္စံနစ္ ေစ်းကြက္စီးပြါးေရး” ဆိုတဲ. ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ကို စိုက္ထူႏုိင္ခဲ့ပါေႀကာင္း ေႀကျငာရင္းနဲ. ပါတီညီလာခံႀကီးကို ေအာင္ျမင္စြာနိဂံုးခ်ဳပ္ႏိုင္ပါတယ္။ တဆက္တည္းမွာပဲ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ. ၀ယ္ယူစားသံုးႏိုင္မွဳ၊ ကုန္ထုပ္လုပ္မွဳ၊ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းအား၊ ေျမယာ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ၊ အသီးသီးမွာ ဘယ္ေနရာကိုႀကည့္ႀကည့္ အစိုးရရဲ.စီမံကိန္းမ်ား စီမံခန္.ခြဲအေကာင္အထည္ေဖၚမွဳမ်ားအားလံုးမွာ ေစ်းကြက္စီးပါြးေရး ရဲ. က႑ဟာ မရွိမျဖစ္အေရးပါတဲ. ၀င္ရိုးသဖြယ္နဲ. အရွိန္အဟုန္ႀကီးမားစြာနဲ. လည္ပတ္ေနပါေတာ့တယ္။

ေစ်းကြက္စီးပြါးေရးရဲ. တိုးတက္မွဳနဲ.အတူ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမွဳလုပ္ငန္းမ်ားနဲ. ျပည္တြင္းစီးပါြးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို.ေသာ ႏိုင္ငံပိုင္အစုိးရပိုင္မဟုတ္တဲ. လုပ္ငန္းမ်ားက ေအာင္ျမင္လာေတာ့၊ ၁၉၉၀ႏွစ္မ်ားေနာက္ပိုင္းကာလမွာ အစိုးရရဲ.က်န္ရွိေနေသးတဲ.၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ အရပ္သားပိုင္ေတြအျဖစ္ေျပာင္းလဲလာပါေတာ့တယ္။ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းရဲ. အဂၤါရပ္ျဖစ္တဲ. လုပ္အားနဲ. အျမတ္အစြန္းဘယ္ဘက္ကမွ အဆင့္မျမင့္တဲ. အစိုးရရဲ.ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး အက်ိဳးအျမတ္နဲ. အဆင့္အတန္းျမင့္မားတဲ. ပုဂၢလိကပိုင္လုပ္ငန္းေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလည္းကုန္ႀကပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ တရုတ္ႏိုင္ငံစီးပြါးေရးရဲ. ထုတ္လုပ္မွဳစြမ္းအားဟာ ျမင့္မားလာေနပါျပီ။

 အခုလုိ စီမံကိန္းစီးပါြးေရး planned economy နဲ. ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳ means of production ကို ျပည္သူပိုင္္လုပ္တဲ့ေခတ္ “ပထမပိုင္းႏွစ္(၃၀)” နဲ. ဆန္.က်င္ဘက္။ ေစ်းကြက္စီးပါြးေရးေခတ္ “ေနာက္ပိုင္းကာလ ႏွစ္၃၀” တို.ကိုယွဥ္ႀကည့္မယ္ဆိုရင္ လူဆိုတာ ကိုယ့္အတြက္ကိုအက်ိဳးအျမတ္သိျပီးလိုခ်င္ႀကတဲ.သူေတြျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အဆိုကိုထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ စီးပြါးေရးပညာဖခင္ႀကီး  Adam Smith သတ္မွတ္တဲ့နံမည္ေက်ာ္ invisible hand of God ဆိုတဲ့စကားကို သေဘာေပါက္ျမင္လြယ္လာမွာပါ။ လူထုလုပ္အားနဲ. သယံဇာတကိုပိုင္ဆိုင္မွဳထက္ ထူးခြ်န္ေျပာင္ေျမာက္တဲ.သူေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိျပီး သယံဇာတေတြကို ဘယ္လို အက်ိဳးရွိစြာအသံုးခ်တတ္္မွုဳ ကသာလွ်င္ အရည္အခ်င္းျပည့္တဲ.အစိုးရေကာင္းတစ္ခုျဖစ္တယ္ဆိုတာကို တရုတ္ႏိုင္ငံ သိရွိလာပါေတ့ာတယ္။ သိသာတဲ. သက္ေသကေတာ့ ၁၉၇၉ မွ ၂၀၀၈ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္၃၀အတြင္း ႏွစ္စဥ္ GDP တိုးတက္မွဳႏွဳန္းဟာ ၉.၈%၊ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ.  GDP တိုးတက္မွဳႏွဳန္းဟာ ၈.၆%၊  ႏွစ္ခုလံုးကေတာ့ “ပထမပိုင္းကာလ ႏွစ္၃၀” ထက္ အျပတ္အသတ္ တိုးတက္လာတာေပါ.။ (ႏိုင္ငံေတာ္စာရင္းအင္းဗဟိုအဖဲြ.၊ ျပည္သူ.စီးပါြးေရး အေထြေထြစာရင္း အခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္ေရးအဖဲြ.ဧ။္ “တရုတ္ႏိုင္ငံဗဟို္စာရင္းဇယားမ်ား ၂၀၀၉ခုႏွစ္”)

ႏိုင္ငံေရးအသြင္ေျပာင္းမွဳသည္ အဓိကေရွ.လုပ္ငန္းစဥ္
“လာမည့္ ႏွစ္၃၀”

ႏွစ္၃၀ခ်ီျပီး အသြင္းကူးေျပာင္းရတဲ. တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ ေယဘူယ်အားျဖင့္ေတာ့ ျပည္သူလူထုရဲ. စား၀တ္ေနေရး ေကာင္းမြန္လာခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံတကာအလယ္မွာ တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ.ရပ္တည္မွဳက ခန္.ထည္လာတယ္။ တဘက္မွာေတာ့ ျပည္သူလူထုရဲ. ၀င္ေငြအဆင့္ကြာဟခ်က္ႀကီးမားမွဳ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ျပသနာမ်ားရဲ. ဆိုး၀ါးပြါးမ်ားလာမွဳ ၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားရဲ. လဒ္စားအက်င့္ပ်က္မွဳ တို.ကို တရုတ္ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား ရင္ဆိုင္ရပါေတာ့တယ္။ တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ. အခုလို မႏွစ္ျမိဳ.စရာ ျပသနာေတြကရဲ. အရင္းခံကေတာ့ ၊ ေစ်းကြက္စီးပါြးေရး ဆိုျပီး တံခါးေတြဖြင့္ျပီးပိုင္ဆိုင္မွဳလြတ္လပ္တဲ.အရင္းရွင္၀ါဒကို လက္ခံက်င့္သံုး တဲ. စီးပါြးေရးစံနစ္နဲ.  တရုတ္ႏိုင္ငံအစိုးရရဲ. တစ္ပါတီတည္းနဲ. အာဏာရွင္ ဆန္ဆန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ. ႏိုင္ငံေရးရဲ. မအပ္စပ္ရာႏွစ္ခုကို ျပည္သူျပည္သားေတြ လက္ခံေနရလို.ပါပဲ။ အဲဒီေတာ့ ႏိုင္ငံေရးကို အသြင္ေျပာင္းဘို.ပဲလိုပါတယ္။ အဲဒီအာဏာရွင္အစိုးရမင္းမူေနတာကို မေျပာင္းလည္းရင္ ခုနကျပသနာေတြကို မေျဖရွင္းႏိုင္ပါဘူး။ ၂၀၀၇ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလမွာ က်င္းပခဲ့တဲ. ပါတီညီလာခံမွာ သမၼတ ဟူက်င္းေတာင္္ ရဲ.မိန့္ခြန္းမွာ ဒီမိုကေရစီ ဆိုတဲ့စကားလံုးကို အႀကိမ္၆၀ထက္မနည္း ထပ္ခါတလဲ ေျပာမိသြား ေလာက္ေအာင္ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ေျပာင္း မွဳကို အဓိကေရွ.လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ေဇာင္းေပးလာတာကိုေတြ.ရပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးအာဏာနဲ. စီးပါြးေရးအက်ိဳးအျမတ္ကို ရရွိေနသူေတြအတြက္ေတာ့ အငိုအလြမ္း အႀကမ္းအရမ္းေတြနဲ. ကိုယ့္ဇတ္လမ္းကို ကိုယ္ကပဲတစ္ခန္းရပ္ မလား ၊ ေနာက္ပိုင္းဇတ္မွာေတာ့  အဓိကသရုပ္ေဆာင္ “ဒီမိုကေရစီ”ကေတာ့   တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ. ႏိုင္ငံေရးအသြင္ေျပာင္းမွဳမွာ မရွိမျဖစ္ လ်ာထားခံေနရျပီေလ။


http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2009&d=0928&f=column_0928_001.shtml
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2009&d=0625&f=national_0625_005.shtml&pt=large
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2009&d=0702&f=national_0702_001.shtml&pt=large
http://j.peopledaily.com.cn/2006/07/03/jp20060703_61123.html

No comments: