October 31, 2009

who's top who's not

ဘယ္သူက “ထိပ္စီး” ဘယ္သူက “ဘိတ္ခ်ီး”


ကမၻာ့ အႀကြယ္၀ဆံုးႏိုင္ငံ နံပါတ္ ၁ က ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကေတာ့ နံပါတ္ ၁၆ (အာရွမွာေတာ့ နံပါတ္ ၁ တဲ့)။


၂၀၀၉ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ရက္ေန႔မွာ ပုဂၢလိက သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ လက္ဂါတမ္မ္ သုေတသနအဖြဲ႔ကေန ၂၀၀၉ခုႏွစ္အတြက္ “လက္ဂါတမ္ ဓနႀကြယ္၀ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ” ႏိွဳင္းယွဥ္ခ်က္ သုေတသနစစ္တမ္း ကို ထုတ္ျပန္ေႀကျငာလိုက္ပါတယ္။


ဒီသုေတသနျပဳခ်က္ဟာ ကမၻာ႔လူဦးရည္ရဲ့ ၉၀%ကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၄၀ရဲ့ ပထ၀ီအေနအထား၊ စီးပါြးေရးတိုးတက္မွဳ ဒီမိုကေရစီလြတ္လပ္ခြင့္၊ လူေနမွဳ အဆင့္အတန္း စတာေတြကို မူတည္ျပီး ေလ့လာစစ္တမ္းေကာက္ယူမွဳကရရွိတဲ့ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။
ႏိွဳင္းယွဥ္ဇယားရဲ႕ ထိပ္ပိုင္းေနရာကို ယူထားတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားကို ႀကည့္မယ္ဆိုရင္ နံပါတ္ ၂ေနရာကို ဆြစ္စ္ႏိုင္ငံ၊ နံပါတ္ ၃ ေနရာကို ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ၊ နံပါတ္ ၄ ေနရာကို ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ၊ နံပါတ္ ၅ ေနရာကို ေနာ္ေ၀းလ္ႏိုင္ငံ နဲ႔ ေျမာက္ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားကိုေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႀသစေႀတးလ်ားႏိုင္ငံကနံပါတ္ ၆၊ကေနဒါႏိုင္ငံက နံပါတ္ ၇၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကနံပါတ္ ၉နဲ႔ အဂၤလန္ႏိုင္ငံက နံပါတ္ ၁၂ တို႔ျဖစ္ႀကပါတယ္။
အာရွဘက္ကိုႀကည့္ရင္ေတာ့ ဂ်ပန္က နံပါတ္ ၁၆ေနရာကေန ဦးေဆာင္ေနျပီး၊ ေဟာင္ေကာင္ႏိုင္ငံက နံပါတ္ ၁၈၊ စကၤာပူႏိုင္ငံက နံပါတ္ ၂၃၊ ထိုင္၀မ္ႏိုင္ငံက နံပါတ္၂၄ ေနရာေတြနဲ႔ ဒီ၂၀၀၉ခုႏွစ္မွာ ေနရာယူထားႀကပါတယ္။ စီပါြးေရးတိုးတက္မွဳကို အထင္ကရေျပာင္းလည္းပစ္မယ္လို႔ ေႀကြးေႀကာ္ထားတဲ့ တရုပ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံႀကီးကေတာ့ နံပါတ္ ၇၅ေနရာကို ေရာက္ေနပါတယ္။


လက္ဂါတမ္မ္ သုေတသနအဖြဲ႔ရဲ႕ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာ ၀ီလီယမ္ အင္ဗိုးဒင္ ကေျပာတာကေတာ့ “အာရွႏိုင္ငံအသီးသီး ရဲ႕ နံပါတ္စဥ္ေတြကို ႀကည့္မယ္ဆိုရင္ နံပါတ္စဥ္ ေအာက္ဘက္ပိုင္းက ႏိုင္ငံေတြအလုိက္ ဒီမိုကေရစီ၀ါဒ နဲ႔ တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ လြတ္လပ္ခြင့္ ႏွင့္ပါတ္သက္တဲ႔အပိုင္းေတြမွာ အမွတ္က်သြားတဲ့အတြက္ေႀကာင့္ အခုလိုေအာက္ဘက္ပိုင္း ေရာက္ရတာပါ။ အာရွ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား ဟာ စီးပါြးေရး အေျခခံ အုပ္ျမစ္ေတြက ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သုေတသနစစ္တမ္းရဲ့ ဓနႀကြယ္၀ မွဳဟာ ေငြေႀကးတစ္ခုတည္းကို ကိုယ္စားျပဳတာမဟုတ္ပါဘူး ။ ”
ေအာက္ဘက္မွာ “ထိပ္စီး” ႏိုင္ငံ ၂၀နဲ႔ “ဘိတ္ခ်ီး”၁၀ ႏိုင္ငံ ကို ေဖၚျပထားပါတယ္။


TOP TWENTY COUNTRIES
1. Finland
2. Switzerland
3. Sweden
4. Denmark
5. Norway
6. Australia
7. Canada
8. Netherlands
9. United States
10. New Zealand
11. Ireland
12. United Kingdom
13. Belgium
14. Germany
15. Austria
16. Japan
17. France
18. Hong Kong
19. Spain
20. Slovenia


BOTTOM TEN COUNTRIES
95. Kenya
96. Algeria
97. Tanzania
98. Nigeria
99. Pakistan
100. Cameroon
101. Central African Republic
102. Yemen
103. Sudan
104. Zimbabwe
“လက္ဂါတမ္ ဓနႀကြယ္၀ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ” သုေတသနစစ္တမ္းးအရ ေတြ႔ရွိရသည္႔ “အဓိက ေသာ့ခ်က္” မ်ားကိုလည္း ေသာ့ခ်က္ ၉ခုနဲ႔ရွင္းျပထားပါတယ္။ အထက္ေဖၚျပပါ နံပါတ္စဥ္ ဟာ ရွဳေထာင့္ေပါင္းစံုကေန ေယဘူယ်အေနနဲ႕ အေကာင္းဆံုးကိုထိပ္ဆံုးကစျပီး စီသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ နံပါတ္စဥ္အားလံုးဟာ တသသမတ္တည္း အေပၚေအာက္ျဖစ္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဥပမာ။ စီးပါြးေရး အေျခခံအုပ္ျမစ္မ်ား ( တိုးတက္မွဳအေျခအေန ၊ ဒုတိယတန္းစား စီးပါြးေရးအေဆာက္အဦမ်ားဧ။္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ)။ ပညာေရး (ပညာသင္ႏိုင္မွဳ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအေျခအေန၊ လူသားရင္းျမစ္ ပ်ိဳးေထာင္ေရး။ အနာဂါတ္အလားအလာ)။ စီးပါြးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ခံယူခ်က္ႏွင့္ စြန္႔စားတီထြင္မွဳ (ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သဟာဇာတျဖစ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းအသစ္မ်ားႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး တို႔၌ အျမင္က်ယ္မွဳ ႏွင့္ အေတြးအေခၚသစ္ရွိမွဳ)၊ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ( ရိုးသား ၍ အရည္အခ်င္းရွိေသာ အစိုးရ၊ လံုျခံဳေႏြးေထြးေသာ ဥပေဒအာဏာမ်ားရွိျခင္း၊ ကုန္ထုပ္လုပ္မွဳအားေကာင္းေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ျခင္း) ။ က်န္းမာေရး ( လူဦရည္ႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီေသာ ေနထုိင္မွဳ အေျခအေန)၊ တစ္ဦးခ်င္းစီလြတ္လပ္မွဳ ( ပုဂၢလိက လြတ္လပ္ခြင့္ ႏွင့္ ေနထိုင္မွဳဘ၀ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျခင္း)။ လုံျခံဳမွဳ (လူသားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစသည့္ လံုျခံဳေသာ ပတ္၀န္းက်င္)။ လူမွဴပတ္၀န္းက်င္ (ယံုႀကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ဆက္ဆံမွဳေႀကာင့္ ရရွိသည့္ ခုိင္မာသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ရွိနိုင္မွဳ )စတာေတြနဲ႔လိုက္ျပီး ႏိုင္ငံအလိုက္ ထပ္မံ အေသးစိတ္ခဲြျခား သုေတသနျပဳထားပါတယ္။ 


မူရင္း ဇယား ပါ။ လက္ဂါတမ္မွ ထုတ္ျပန္ေသာ အဂၤလိပ္လို သတင္းလႊာ ပါ။ အြန္လိုင္းဂ်ပန္လို သတင္းတို ပါ။
မိမိစိတ္၀င္စားေသာႏိုင္ငံ တစ္ခုခ်င္းကိုေသာ္၎ ႏိုင္ငံႏွစ္ခုကိုေသာ္၎၊ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ယွဥ္တဲြေလ႔လာႏိုင္ပါတယ္။ လက္ေတြ႔ႏွိဳင္းယွဥ္ ႀကည့္ခ်င္တယ္ စာမ်က္ႏွာ ရဲ႔ ညာဘက္ ေအာက္နားက Compare countries ဆိုတဲ႔ ေနရာမွာ ႏိုင္ငံေတြကို ေရြးျပိး Go ကိုႏွိပ္လုိက္ႀကည့္လိုက္ပါ။ 

ကၽြန္မစိတ္၀င္တာနဲ႔  လက္ေတြ႔ႏွိဳင္းယွဥ္ႀကည့္လို႔ ရလာတဲ့ပံုပါ။ ပါ၀င္တဲ့ႏုိင္ငံေတြကေတာ့  ဒိန္းမတ္္ကေနဒါ ဂ်ပန္စကၤာပူ တို႔ပါ။ပံုမွာေတြ႔ျမင္ရသလိုပါပဲ ႏိုင္ငံအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ သူ႔အားသာခ်က္နဲ႔ သူ ရွိတာေတြကိုလည္း  ေလ႔လာသိရွိႏိုင္ ပါတယ္။

 ဒီပို႔စ္ရဲ့မူရင္း အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကိုဖတ္ျပီး ၊ ဒီပို႔စ္ေလးကို ေရးလိုက္အျပီးမွာ ကၽြန္မလည္း အနည္းငယ္အနားယူဖို႔အတြက္ မ်က္စိစံုမွိတ္ျပီး သီခ်င္းတပုဒ္ကိုညည္းလိုက္မိပါတယ္။ သီခ်င္းေလးက


“ဆင္းရဲျခင္း….လြတ္ကင္းေအာင္……လမ္းျပေဆာင္ပါမည္၊ ရတနာခုႏွစ္သြယ္ တကယ္ပင္စံုညီ တို႔အမ်ိဳးသားတုိင္းျပည္ မဲြတဲ့သူ လွဴဒါန္းႏိုင္မည္ ၊ ေက်ာင္းေဆာက္ခါ ဘုရား-----ပါတည္၊ ဘိုးဘိုးေအာင္နဲ႕ ရွင္အဇၨေဂါဏ တို႔ မ တဲ့ကိန္းဆုိက္မည္ က်န္းက်န္းမာမာ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေဘးရန္ကာဆီးမည္ လူမဲြေတြက မေႏွးေခတ္မီ သူေဌးျဖစ္ေတာ့မည္ တို႔နဂါးနီ၊ …. ေနေရးနဲ႔စားေသာက္ေရးမွာ မေႏွးေအာင္ပင္ေခ်ာင္လည္ ရမည္၊ …. လူမဲြမ်ားစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ႀကံေဆာင္မည္ တို႔နဂါးနီ၊ …………ဘာသာေရာင္သာသနာေရာင္ ထြန္းလင္းေျပာင္မည္၊ ေကာင္းစားမည္ တို႔နဂါးနီ ေရႊမုိး ေငြမိုးရြာမည္…… သိဒၶိအဖံုဖံု လံုျခံဳေစမည္ ေန႔စဥ္ညစဥ္ ဖိုဠ္မထိုးပဲ………အက်ိဳးေပးႏိုင္မည္”
သီခ်င္းက အစီအစဥ္မက်ဘူးျဖစ္ေနတယ္ေနာ္။

စာႀကြင္း။ ။ ေရးတာေတြမ်ားျပီး အဓိက ကိုေမ႔သြားတယ္။
ကၽြန္မကို ဒီအေႀကာင္းေတြကို သိနားလည္ေအာင္ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းေစခဲ့တဲ့ ကၽြန္မတို႔ရဲ့ အမိေျမကေတာ့ သုေတသနစစ္တမ္းမွာ ပါ၀င္ခဲ႔မယ္ဆိုရင္ ဘယ္နံပါတ္ေလာက္မ်ားျဖစ္မလဲလို႔ ေတြးမိပါတယ္။
“ဘိတ္ခ်ီး”ဆိုတဲ့စကားလံုးကို “ထိ္ပ္စီး”နဲ႔ လိုက္ေအာင္တြဲျပီးသံုးထားတာျဖစ္ပါတယ္ သီးခံျပီးဖတ္ေပးပါ။

October 28, 2009

မိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕ “မနက္ခင္းပံုျပင္”

မနက္ခင္း ပံုျပင္


ညအိပ္ရာ၀င္ ပံုျပင္မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ကယ္ကို မနက္မိုးလင္း ပံုျပင္ပါ။ ဒီပံုျပင္ေလးကို မေျပာခင္၊ ကၽြန္မရဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေလးတစ္ခုကို အရင္ေျပာျပပါရေစ။

ကၽြန္မ ဂ်ပန္မွာေက်ာင္းတက္ဘို႔ အတြက္ နာဂိုယာျမိဳ.ကို စေရာက္ပါတယ္။ ကိုယ္စားရိတ္နဲ႔ကိုယ္ ေက်ာင္းတက္ရတဲ့ဘ၀ဆိုေတာ႕ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ကို မလုပ္လို႔မရပါဘူး။ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ကို လုပ္ရင္းနဲ႕ေက်ာင္းတက္ရတာေပါ႕ေနာ္။ ေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္ေတြမွာ ဆိုရင္ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ကို ႏွစ္မ်ိဳးေလာက္လုပ္ရပါတယ္။ဒီလိုအခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္၊ လုပ္ရတာကိုေေတာ့ ႏိုင္ငံျခားမွာ ကိုယ့္စားရိတ္နဲ႕ကိုယ္ ေက်ာင္းတက္တဲ့သူေတြ အသိဆံုးပါပဲ။ အဲလိုအခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ကို လုပ္တဲ႔အခါ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ေတြမွာ လည္း ေက်ာင္းစာတစ္ဘက္နဲ႕ အလုပ္လည္းဆင္းႏိုင္၊ ေက်ာင္းျပီးတဲ့အထိ လည္း ေရရွည္လုပ္ႏိုင္မယ့္အလုပ္တစ္ခုကိုေတာ့ ေရြးလုပ္မွ ျဖစ္မယ္ ဆိုျပီး အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ တစ္ခုကိုေရြးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ကၽြန္မေရြးခဲ့တဲ့အလုပ္ကေတာ့ ေကာ္ဖီဆိုင္ပါ။ နာဂိုယာျမိဳ.မွာေနျပီး ေကာ္ဖီဆိုင္မွာလုပ္ခ်င္ရတဲ. အေႀကာင္းရင္း ေနာက္တစ္မ်ိဳးရွိပါေသးတယ္။ ခုနကကၽြန္မေျပာခဲ့တာ ကၽြန္မရဲ႕ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ အေႀကာင္းရင္းပါ။ ေနာက္အႀကာင္းရင္းတစ္ခုကေတာ့ ဂ်ပန္တစ္ႏိုင္ငံလံုးနဲ႕ေကာ၊ နာဂိုယာျမိဳ႕နဲ႕ေကာ၊ နာဂိုယာျမိဳ႕တည္ရွိရာ အာအိခ်ိ ခရိုင္ နဲ႕ေကာ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ. ေကာ္ဖီဆိုင္ေလာက တစ္ခုလံုးနဲ႕ေကာ၊ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ “မနက္ခင္း ပံုျပင္” ေႀကာင့္ပါပဲ။

ဂ်ပန္လူမိ်ဳးေတြအားလံုးနီးပါး ေကာ္ဖီဆိုင္ရဲ႕ “ေမာနင္းဂု ဆားဗစ္စု” morning service ဆိုု သိႀကပါတယ္။အဓိပၸါယ္ကေတာ့ သူ႕ စကားလံုးအတိုင္းပါပဲ။ သိတဲ့အတိုင္းပဲေလ ဂ်ပန္ေတြက တစ္ခ်ိဳ႕အဂၤလိပ္စာလံုးေတြကို ဂ်ပန္အသံထြက္နဲ႕ပဲေျပာပါတယ္။ အတိုေကာက္ အေနနဲ႕ “ေမာနင္းဂု” လို႔ အေျပာမ်ားပါတယ္။ မနက္စာ ကို ဆားဗစ္စ္ေပးတဲ့ အေရာင္းပံုစံတစ္မ်ိဳးပါ။ မနက္စာ ဆားဗစ္စ္ေပးတဲ့ အေရာင္းပံုစံဆိုတာကို ရွင္းျပရမယ္ဆိုရင္ေတ့ာ ဒီလိုပါ။

ပံုမွန္ဆိုင္မွာ ထိုင္ေသာက္တဲ့ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ရဲ့ေစ်းဟာ ယန္း၃၀၀ပတ္၀န္းက်င္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခုနက ေျပာတဲ့ ေမာနင္းဂု ဆားဗစ္စု အေရာင္းပံုစံနဲ႕ေရာင္းျပီဆိုရင္ေတာ့ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္စာ ယန္း၃၀၀ နဲ႕ ၊ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္တင္မကေတာ့ ပါဘူး။ ေပါင္မုန္႕မီးကင္ တစ္ျခမ္း၊ ႀကက္ဥျပဳတ္တစ္လံုး၊ ဆလပ္ဒ္ (ေဂၚဖီထုပ္ ပါးပါးလွီးကို ဒရက္ဇင္းတမ်ိဳး ဆမ္းထားတဲ့ အသုပ္) ပါတြဲျပီး ပါလာပါတယ္။ ဆိုင္နဲ႕လိုက္ျပီး တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေပါင္မုန္႕မီးကင္ (သို႔) ႀကက္ဥျပဳတ္ကို ပဲ ဆားဗစ္စ္ေပးတာလည္းရွိပါတယ္။ “ေမာနင္းဂု” ကိုေရာင္းတာ မနက္ ၇နာရီေလာက္ကေန ၉နာရီေလာက္အထိပါပဲ။ ဒီလိုေရာင္းေတာ႔ လူေတြႀကိတ္ႀကိတ္တိုးေနမွာ လုိ႔ထင္မွာပဲ။ အရမ္းႀကိတ္ႀကိတ္တိုးေတာ့ မဟုတ္ေပမယ္႔။ ေတာ္ေတာ္ေရာင္းရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္မလည္းအလုပ္မ်ားတာေပါ႔ ကိစၥမရွိပါဘူး ႏွစ္နာရီေလာက္ပဲဟာ။ ေနာက္ျပီးေတာ့ အဲဒီႏွစ္နာရီရဲ. လုပ္ခက သာမာန္အခ်ိန္ထက္ ပိုရတယ္ေလ။ ျပီးေတာ့ စားခ်င္တာလည္းစားခြင့္ရတယ္။ ေကာ္ဖီဆိုင္တုိင္းလိုလို “ေမာနင္းဂု” ကို ေရာင္းႀကေတာ့ ဆိုင္ေတြကလည္း “ေမာနင္းဂု” ကို ပံုစံမ်ိဳးစံုနဲ႕ ေရာင္းႀကပါတယ္။

နမူနာပံုစံေလးေတြကို ေအာက္ပါအတိုင္းမိတ္ဆက္တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ ေနရာေဒသ၊ အခ်ိန္ကာလ၊ ေရာင္းခ်ေသာဆိုင္ ကို မူတည္ျပီး ၊ ပါ၀င္ေသာ အစားအေသာက္ နဲ႕ ေစ်းႏွဳန္း ကြာျခားမွဳ ရွိႏုိင္ပါတယ္။

၁။ ယန္း၃၀၀ ပတ္၀န္းက်င္ နဲ႕ ေကာ္ဖီ(သို.) လၻက္ရည္ (သို႕) ႏြားႏို႔ - ေပါင္မုန္႕မီးကင္ ေထာပတ္သုတ္-ႀကက္ဥျပဳတ္

၂။ ယန္း၃၀၀ ပတ္၀န္းက်င္ နဲ႕ ေကာ္ဖီ(သို.) လၻက္ရည္ (သို႕) ႏြားႏို႔ - ေပါင္မုန္႕မီးကင္ ေထာပတ္သုတ္-ႀကက္ဥျပဳတ္- ဆလပ္ဒ္၃။ ယန္း၄၀၀ ပတ္၀န္းက်င္ နဲ႕ ေကာ္ဖီ(သို.) လၻက္ရည္ (သို႕) ႏြားႏို႔ - ေဟာ့ေဒါ႕ေပါင္မုန္.တစ္လံုး- ေဆာ့ေဆ့ဂ်္ -ႀကက္ဥျပဳတ္- ဆလပ္ဒ္

၄။ ယန္း၅၀၀ ပတ္၀န္းက်င္ နဲ႕ ေကာ္ဖီ(သို.) လၻက္ရည္ (သို႕) ႏြားႏို႔ - ဂ်ပန္ထမင္းဆုပ္- ဂ်ပန္မီေဆာ ဟင္းခ်ိဳ- ႀကက္ဥျပဳတ္

၅။ ယန္း၄၅၀ ပတ္၀န္းက်င္ နဲ႕ ေကာ္ဖီ(သို.) လၻက္ရည္ (သို႕) ႏြားႏို႔ - ဆန္ျပဳတ္ (ငါးေမႊ)-ေရညွိ- မက္မန္းသီး ဆားရည္စိမ္- ႀကက္ဥျပဳတ္

၆။ ယန္း၅၀၀ ပတ္၀န္းက်င္ နဲ႕ ႀကိဳက္ရာအ၀စား ဆိုျပီး။ ေပါင္မုန္႕ မ်ိဳးစံု၊ ငွက္ေပ်ာသီး၊ ပန္းသီး၊ လိေမၼာ္သီး၊ ဆန္ျပဳတ္၊ မီေဆာဟင္းခ်ိဳ၊ ေဆာ့ေဆ့ဂ်္ ၊ ေဘကြန္၊ စတာေတြကို အမ်ိဳးစံုခင္းက်င္းထားျပီး ေကာ္ဖီ(သို.) လၻက္ရည္ (သို႕) ႏြားႏို႔။ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္မ်ား

ဂ်ပန္ယန္းေငြရဲ႕တန္ဘိုးကို ခဏထားျပီး ေရာင္းပံုေရာင္းနည္းကိုႀကည့္မယ္ဆုိရင္ ကဲ ဒီေလာက္တန္ေနမွေတာ့ သြားစားခ်င္လာေရာမို႕လား။ ဒီလိုဆုိင္မ်ိဳး အမ်ားဆံုးရွိတဲ့ ေနရာကေတာ့ အာအိခ်ိ ခရိုင္၊ နဂိုယာျမိဳ.ပါ။ ဒါေႀကာင့္ နဂိုယာျမိဳ႕မွာ ေက်ာင္းတက္တုန္း အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္အတြက္ ေကာ္ဖီဆိုင္ကို ေရြးလိုက္ရတာပါပဲရွင္။

အခုေလာက္ဆိုကၽြန္မေျပာခ်င္တဲ႕ “မနက္ခင္း ပံုျပင္” အေႀကာင္းကို သိသြားျပီလို႕ထင္ပါတယ္။ တကယ္ေျပာမယ့္ “ပံုျပင္”က အခုမွ စမွာပါ။ ကၽြန္မလည္း ဒီလို နံမည္ႀကီးျပီး ကၽြန္မအတြက္လည္း အဆင္ေျပတဲ့ ဒီအလုပ္ကို ေရြးလုပ္ျပီးခါမွ အရမ္းကို အလုပ္ရွဳတ္တဲ့တစ္ေန႕မွာ ဒီ “ေမာနင္းဂု ဆားဗစ္စု” ကုိဘယ္သူတီထြင္လိုက္တာလည္းဆိုတာ သိခ်င္သြားပါတယ္။ အားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဆိုင္ေခါင္းကို ေမးႀကည့္ေတာ့မွပဲ “မနက္ခင္း ပံုျပင္” ကို သိခဲ့ရပါေတာ့တယ္။

၁၉၅၀ႏွစ္မ်ားေလာက္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အာအိခ်ိ ခရုိင္၊ မာ့ဆုယာမာ့ ျမိဳ႔၊ အိခ်ိႏိုမိယာ့ျမိဳ႕တုိ႔ ဘက္မွာ ရွိတဲ့ ေကာ္ဖီ္ဆိုင္ေတြမွာ ေကာ္ဖီမွာေသာက္ရင္ ေျမပဲ တို.လို ႀကက္ဥျပဳတ္တို႕ ကို တဲြခ်ေလ့ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ အေလ့အထ ဟာ “ေမာနင္းဂု ဆားဗစ္စု” ရဲ့ ေရခံေျမခံလို႕ေျပာရင္မမွားပါဘူး။ အဲဒီေဒသ အဲဒီအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ေမြးဖြားခဲ့တဲ့ ခါ့တုိး တုိမို႔ကို စံ ဟာ သူမရဲ႕ခင္ပြန္းနဲ႔ အိမ္ေထာင္ကြဲသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္တုိင္အလုပ္လုပ္ဘို႕အတြက္ ေကာ္ဖီဆိုင္တစ္ဆိုင္ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ဆိုင္မွာ ထိုင္ေသာက္တဲ့ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ ယန္း၁၀၀ေခတ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ခါ့တုိး တုိမို႔ကို စံ ဟာ ေကာ္ဖီဆိုင္ဖြင့္ဖြင့္ခ်င္းမွာ သူမရဲ႕ဆိုင္ကို လူလာေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ဆိုတာကို အမ်ိဳးမ်ိဳးစဥ္းစားခဲ့ပါတယ္။ ပိုက္ဆံအရင္းအႏွီးလည္း မကုန္ေအာင္။ တျခားလူႀကိဳက္မ်ားေနတဲ့ ဆိုင္ေတြလိုလည္း လူ၀င္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလည္းဆိုတာ အႀကံထုတ္ရင္းနဲ႕ ပင္လယ္ကမ္းေျခဘက္ကို ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ကမ္းေျခက ပုလဲေမြးျမဴသူေတြမသံုးတဲ့ ပုလဲေတြကို ေကာက္ယူစုေဆာင္းျပီး ပုလဲပုတီး ကံုးျပီး ဆိုင္ဖြင့္လို႔အရင္ဆံုးေရာက္တဲ့ ဧည့္သည္ကို ေပးပါတယ္တဲ့၊ ဒီလိုသတင္းနဲ႕ တင္ပဲ ဆိုင္ကိုလာတဲ့သူေတြ အထိုက္အေလ်ာက္ရွိလာပါတယ္။ ေရာင္းလည္းေကာင္းပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ခါ့တုိး တုိမို႔ကို စံ ဟာ လာေနက် ေဖါက္သည္ေတြကို ထိန္းထားျပီး ေနာက္ထပ္စီးပါြးတက္ဘို႕လည္း ရည္မွန္းခ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လို႔ ပုလဲပုတီးေတြလည္း လိုသေလာက္ မရႏိုင္ေတာ့တာသလို ပုလဲပုတီး လက္ေဆာင္ကို တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း ရုိးသြားႀကပါတယ္။ ခါ့တုိး တုိမို႔ကို စံ ဟာ ေနာက္တစ္မ်ိဳးစဥ္းစားပါတယ္။ ဘယ္လိုလုပ္ရင္ေကာင္းမလဲ။ ဆိုင္ကိုလာေနတဲ့ ဧည့္သည္အမ်ားစုဟာ စီးပါြးေရးသမား ကုမၸဏီ
၀န္ထမ္းေတြ မနက္ေစာေစာမွာ အလုပ္စကားေျပာဘို႔အတြက္ ေကာ္ဖီဆိုင္ကို ေရာက္လာႀကေတာ့တာပဲ။

ေစာေစာစီးစီး အိမ္က ဘာမွစားမလာ၊ ေကာ္ဖီေသာက္ အလုပ္စကားေျပာ ျပီးတာနဲ႕ အလုပ္ကိစၥအတြက္ ေျပးရလႊားရေတာ့မယ္။ သူတို႔အတြက္အဓိကလိုအပ္တာ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္အျပင္ အဟာရျဖစ္ေစမယ့္ အစာအနည္းငယ္ပါပဲ။ ခါ့တုိး တုိမို႔ကို စံ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ မနက္ခင္းမွာ သူမရဲ႕ေကာ္ဖီဆိုင္ကိုလာတဲ့ ဧည့္သည္ေတြကို နာရီပိုင္းနဲ႕ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ဘုိးစာယူျပီး ေပါင္မုန္႔မီးကင္တစ္ခ်ပ္ကို တြဲေပးလိုက္ပါတယ္။ ခါ့တုိး တုိမို႔ကို စံ ရဲ႕ အေတြးအေခၚသစ္ဟာ ေန႕ခ်င္းညခ်င္း ဆိုသလို ၊မာ့ဆုယာမာ
ျမိဳ႕နဲ႕ အိခ်ိႏိုမိယာ့ျမိဳ႕ကေလးမွာနံမည္ႀကီးသြားပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ဆိုင္ခြဲေတြလည္း ထပ္ဖြင့္ရပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ အာအိခ်ိ ခရုိင္တစ္ခုလံုး၊ အဲဒီကေနမွတစ္ဆင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးကို “ေမာနင္းဂု ဆားဗစ္စု” အေရာင္းစံနစ္က ပ်ံ႕ႏွံ႔ သြားပါေတာ့တယ္။ ဆက္လက္ျပီး အာအိခိ်ခရိုင္ ရဲ့ စီးပြါး ေရးအခ်က္အခ်ာ နာဂုိယာ ျမိဳ.မွာေတာ့ ယေန.ထက္တိုင္ ဒီစံနစ္ ကလူႀကိဳက္မ်ား တြင္က်ယ္လွ်က္ရွိပါေတာ့တယ္။
ပံုျပင္ေလးကေတာ့ ဒါပါပဲကြယ္( ေနာက္ျပီးေရးလိုက္တာပါေနာ္)။

ဒီဇတ္လမ္းေလးတစ္ကယ္ရွိသလားဆိုတာ အင္တာနက္ေတြထဲမွာလည္း ရွာႀကည့္ေတာ့လည္း ေတြ႔ပါတယ္။ (ဆိုင္ေခါင္းေျပာတာ တစ္ကယ္ ဟုတ္မဟုတ္သိရေအာင္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ အခ်က္အလက္ ကို ေသခ်ာေအာင္လုပ္တာပါ။) ဒါေပမယ့္ ဆိုင္ေခါင္းေျပာတာက ပိုျပီးနားေထာင္လို႔ေကာင္းခဲ့ပါတယ္။
ခါ့တုိး တုိမို႔ကို စံ ဟာလည္း မတည္ရင္းႏွီးေငြ ယန္း  ၁၅ကုေဋရွိတဲ့ “မိုမိေနာ့ ခိ”ဆိုတဲ့ အမည္နဲ႕ ကုမၸဏီကိုပိုင္ဆိုင္သည္အထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ဓါတ္ပံုမ်ားကို ကူးယူရာေနရာ


http://www.doit-fun.jp/shopping/goods_detail.php?id=6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88


http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%96%AB%E8%8C%B6%E5%BA%97+%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9&rs=0&search_x=1&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa


http://allabout.co.jp/travel/travelnagoya/closeup/CU20070223A/

October 27, 2009

ဟာဂ်ိမဲ့မာရွိတက္

“ဟာဂ်ိမဲ့မာရွိတက္ ” ဆိုတဲ့ ဂ်ပန္စကားဟာ  ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ေတြ႔တဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္ဘက္လူကို ႏွဳတ္ဆက္တဲ့စကားပါ။ အခုကစျပီး ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္မတို႔ရဲ႕မိတ္ေဆြျဖစ္မွဳကိုစတင္ပါတယ္ဆိုတာကို ေျပာတာလို႕ သိရပါတယ္။စီးပါြးေရးေလာကမွာေတာ့ ဒီစကားနဲ႕အတူ၊ မိမိကိုယ္ကုိမိတ္ဆက္ျပီး နံမည္ကဒ္ကိုလည္း အခ်င္းခ်င္းဖလွယ္ႀကပါတယ္။

ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ နံမည္ကဒ္ ပံုစံနဲ႕ နံမည္ကဒ္ ဖလွယ္ပံုကို ဘယ္လိုမ်ားလည္းဆိုတာ သိျပီးသူေတြရွိသလို မသိေသးတဲ့လူေတြလည္း ရွိႀကမယ္လို႕ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္မအေနနဲ႕ကေတာ့ တျခားႏိုင္ငံေတြက နံမည္ကဒ္ ပံုစံေတြနဲ႕ သူ႕ကို ဖလွယ္တဲ႕အခါမွာ သတိထားရမယ့္အခ်က္ေတြဘယ္လို ဆိုတာ ကိုေတာ့ မသိပါဘူး။ ။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးမိတ္ဆက္ျပီး နံမည္ကဒ္ ဖလွယ္တဲ႕ အခါေတြမွာ သတိထားစရာေတြက ႏိုင္ငံအလိုက္ လူမ်ိဳးအလိုက္  ဓေလ႕ထံုးစံေတြနဲ႕ ကြာျခားတာေတြရွိလိမ္႕မယ္လို႕လည္းထင္ပါတယ္။ ကၽြန္မသေဘာေပါက္သိနားလည္ရတဲ့ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတို႕ရဲ႕ နံမည္ကဒ္ ပံုစံနဲ႕သူ႕ကိုဖလွယ္ပံု မ်ားကို အနည္း ငယ္ မိတ္ဆက္တင္ျပခ်င္ပါတယ္။
ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႕ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတို႕ရဲ႕ နံမည္ကဒ္ အရြယ္အစားက ပံုမွန္နံမည္ကဒ္ အရြယ္အစားထက္ အနည္းငယ္ႀကီးပါတယ္။ တျခားႏိုင္ငံျခားသားေတြရဲ႕ နံမည္ကဒ္ ေတြကိုရတဲ့အခါမွာ ကၽြန္မသတိထားမိတာပါ။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ပံုႏွိပ္ထားတဲ့ အစီအစဥ္ကို လည္း တမိ်ဳးထူးျခားေနတာေတြ႕ရပါမယ္။ကုမၸဏီအမည္၊ လိပ္စာ၊ ဌာန၊ ရာထူး၊ အစဥ္လုိက္လာျပီး မွ လူနံမည္ကို ေနာက္ဆံုးမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ လိပ္စာကို သတ္သတ္ ေအာက္ဘက္မွာ အကြက္တစ္ခုပံုစံနဲ႕ပံုႏွိပ္ထားပါတယ္။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္မိတ္ဆက္စကားေျပာရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အီးေမးလ္ ေအာက္ဆံုးမွာ လိပ္စာနဲ႕နံမည္ကုိ ေဖၚျပတဲ့အခါမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တယ္လီဖုန္းစကားေျပာရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္။ ကိုယ့္ကုမၸဏီ အမည္ကို အရင္ဆံုးေဖၚျပေလ႔ရွိပါတယ္။သေဘာကေတာ့ မိမိရဲ႕ ကိုယ္စားျပဳရာေနရာကို ဦးစားေပးတယ္ဆိုတာပါ။

ဂ်ပန္လူမိ်ဳးေတြရဲ႕ (တစ္ဘက္လူနဲ႕ အခ်င္းခ်င္း) နံမည္ကဒ္ ဖလွယ္တဲ့အခါေတြမွာ သတိျပဳရတာေတြကေတာ႔၊
၁။ နံမည္ကဒ္ကို အိတ္ထဲကေန ႀကဳိထုတ္ျပီးလက္ထဲမွာ ကိုင္မထားရပါဘူး၊ လက္ပူနဲ႕ ကဒ္ျပားက ေႏြးေႏြးႀကီးျဖစ္မေနရပါဘူး။

၂။ တစ္ဘက္လူကလည္း တစ္ျပိဳင္တည္း သူ႕ရဲ႕နံမည္ကဒ္ကို ထုတ္ျပီး ဖလွယ္တဲ႕အခ်ိန္မွာ မိမိဘက္က အနည္းငယ္ေနာက္က်တဲ့ အခ်ိန္ေလးအတြင္းမွာ တစ္ဘက္လူရဲ႕ ကဒ္ကို ကိုင္ထားတဲ႕လက္ကို သတိထားျပီး သူ႕ရဲ႕ ေအာက္ဘက္က်က်ကေန ကိုယ္႕ရဲ႕ ကဒ္ကို ကို္င္ထားျပီး ဖလွယ္ရပါတယ္။ တစ္ျပိဳင္တည္းေပးမိတယ္ဆိုရင္ေတာ႕မိမိရဲ႕ကဒ္ကို ဘယ္ဘက္က ၊ တစ္ဘက္လူရဲ႕ကဒ္ကို ညာဘက္ကေန အလဲအလွယ္လုပ္ရပါတယ္။
၃။ တစ္ဘက္လူရဲ႕ နံမည္ကဒ္ကို လက္ခံယူတဲ႕အခါမွာ နံမည္ကဒ္ေပၚက လူနံမည္ေတြ စာလံုးေတြကို လက္ေခ်ာင္းေတြနဲ႕ မဖိမအုပ္သြားေစဘို႕ ကဒ္ရဲ႕ေဒါင့္ ေတြကေန ကဒ္ကို ကိုင္ယူရပါတယ္။တစ္ဘက္လူ ဖတ္ရလြယ္ေအာင္ သူ႕ဘက္ကဖတ္လို႕ရတဲ႕ဘက္ဦးတည္ျပီး ေပးရပါမယ္။

၄။ ကဒ္ကို ကိုင္တြယ္ရာမွာ လက္ႏွစ္ဘက္ကိုသံုးရပါတယ္။ လက္ေမာင္းကို ကို္ယ္နဲ႕ကပ္ထားရပါမယ္။

၅။ ကဒ္ဖလွယ္တဲ႔အခ်ိန္မွာ တစ္ျပိဳင္တည္းဆိုသလို ဦးေခါင္းကို အနည္းငယ္ညႊတ္ျပီး အရိုအေသေပးျခင္း ကိုလည္း ေမ့လို႔မျဖစ္ပါဘူး။

၆။ တစ္ဘက္လူရဲ႕ နံမည္ကဒ္ကို ခ်က္ခ်င္းအိတ္ထဲထည္႕သိမ္းျခင္း၊ ကဒ္ေပၚတြင္ တစ္စံုတစ္ရာေရးမွတ္ျခင္းမ်ိဳးမလုပ္သင့္ပါဘူး။

၇။ နံမည္ကိုဘယ္လိုဖတ္ရမွန္းမေသခ်ာရင္၊ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ဖတ္ႀကည့္တာမ်ိဳးမလုပ္ရပါဘူး၊ ဘယ္လိုဖတ္ရမလဲ ၊ ဘယ္လိုအသံထြက္ရမလဲဆိုတာကိုအရင္ေမးသင့္ပါတယ္။

၈။ နံမည္ကဒ္ထည့္တဲ႕ သီးသန္႔အိတ္ကို မျဖစ္မေနသံုးစြဲရပါမယ္။

၉။ရာထူးငယ္သူက နံမည္ကဒ္ကိုအရင္ေပးရပါမယ္။ အကယ္၍ ကိုယ့္ထက္ရာထူးႀကီးသူက အရင္ထုတ္ေပးလိုက္ရတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးေရာက္ခဲ့ရင္ “ေနာက္က်သြားတဲ့အတြက္ ခြင့္လႊတ္ပါ” လို႕ေတာင္းပန္စကားနဲ႕ ေပးကမ္းရပါတယ္။

၁၀။ တစ္ဘက္လူရဲ႕နံမည္ကဒ္ကို ခ်က္ခ်င္းမသိမ္းရပါဘူး။ ကိုယ့္ရဲ႕ကဒ္ထည့္တဲ႕အိတ္အေပၚမွာတင္ျပီးစားပဲြေပၚမွာထားရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ျပန္တဲ့အခ်ိန္ ေမ့ျပီးမထားခဲ့မိဘို႕လည္းအေရးႀကီးပါတယ္။

အထက္ပါအခ်က္ေတြကိုဖတ္ျပီး ေတာ္ေတာ္ အေသးစိတ္ႏိုင္ သလို တကယ္လုပ္ဘို႕လည္းခက္တယ္လို႕
ေတြးႀကမွာပါပဲေနာ္။  ဟုတ္ပါတယ္။ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတိုင္းလိုလို ဒီအခ်က္အားလံုးကိုသိတယ္လို႔လည္း
 မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ ဒီလို နံမည္ကဒ္လဲလွယ္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႕ ပတ္သက္သူမဟုတ္ရင္ ၊ ဒါမွမဟုတ္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားလူငယ္လူရြယ္မ်ား ဆိုရင္လည္း ဒါေတြအားလံုးကိုမသိႏုိင္ပါဘူး။ သိေပမယ့္လည္း အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ ဒီအခ်က္အားလံုးနဲ႕ကိုက္ညီေအာင္ လွဳပ္ရွားဘို႕ အခက္အခဲရွိပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္ အလုပ္စ၀င္မယ့္ သူေတြကို ဒီလို business manner လို႔ေခၚတဲ့ “စီးပါြးေရး နဲ႕ အလုပ္အကို္င္ အတြက္ ျပဳမူေျပာဆိုပံု ”ေတြကို ကုမၸဏီႀကီးမ်ား လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားက အလုပ္၀င္ကာစမွာ ၀န္ထမ္းေတြကို အခ်ိန္ယူျပီးသင္ေပးပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း မိမိကိုယ္တုိင္၊ ေလ့လာေလ့က်င့္ႀကပါတယ္။
တကယ္လို႔ ဂ်ပန္လူမိိ်ဳးေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္တဲ့ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္က ဒါေတြကိုသိနားလည္ျပီး ပံုစံက်ေနတယ္ဆိုရင္ စီးပါြးေရးလုပ္ရတာ၊ အလုပ္လုပ္ရတာ ပိုမိုျပီး အဆင္ေျပႏိုင္ပါတယ္။ အလုပ္တစ္ခုအတြက္ ပထမဦးဆံုးစေတြ႔ခ်ိန္မွာ လုပ္ရတဲ့ သမရိုးက် အျပဳအမူေလးတစ္ခုက ေရွ႕ဆက္ျပီး အလုပ္လုပ္သြားဘုိ႔အတြက္ အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူျပဳမယ္လို႕ထင္ပါတယ္။ “First Impression is Last Impression” ဆိုသလိုေပါ႔။

ေအာက္ပါေနရာမ်ားမွ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ကူးယူထားပါတယ္။ 
http://www.greensun.jp/manner-meisi.html
http://allabout.co.jp/gs/businessmanner/closeup/CU20070228A/

October 24, 2009

ပန္းပုရြာ

ကက္နက္ ရဲ႕ “လက္ႏွစ္ဘက္” Kenneth Armitage (England) 1916, Both Arms 1969-70

ခါနာ့ဂါ၀ါ ခရုိင္၊ ဟာ့ကိုနဲ ျမိဳ႕မွာရွိတဲ႕ “ပန္းပုရြာ” ဆိုတာဟာ ခရီးသြားဧည့္သည္ေတြအတြက္ လည္ပတ္စရာေနရာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ သြားေရာက္ႀကည့္ရွဳခဲ့ပါတယ္။
ကၽြန္မတို႕တည္းတဲ့ ဟုိတယ္က ရွိရာ ဟာ့ကိုနဲ ပန္းျခံမွတ္တုိင္ကေန The HAKONE Open-Air Museumကို ဘတ္စ္ကားနဲ. သြားခဲ့တာပါတာပါ။ ပန္းပုရြာ တည္ရွိတဲ့ ဟာ့ကိုနဲျမိဳ႕ ဟာဆိုရင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဥတုရာသီေလးမ်ိဳးကိုလိုက္ျပီး  ေျပာင္းလည္းခံစားႏိုင္တဲ့ သဘာ၀ရွဳခင္းေတြနဲ႕ နံမည္ေက်ာ္ႀကားသလို၊ “ပန္းပုရြာ” ထဲကို ၀င္ေရာက္ႀကည့္ရွဳ ရတာလည္း ရင္သတ္ရွဳေမာစရာ အႏုပညာလက္ရာပစၥည္းေတြနဲ႕ လူသိမ်ားပါတယ္။ ကမၻာေက်ာ္ ပန္းပု၊ အႏုပညာ လက္ရာပစၥည္းမ်ားကို လဟာျပင္ က်ယ္က်ယ္ထဲမွာ ခင္းက်င္းျပသထားတာကိုက အျမင္တစ္မ်ိဳးနဲ႕ ပိုျပီး စြဲေစာင္မွဳရွိေနသလိုပါပဲ။ ၁၉၆၉ခုႏွစ္မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ. “ပန္းပုရြာ” ဟာ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ. လဟာျပင္ထဲမွာ ခင္းက်င္ျပသတဲ႕၊ လဟာျပင္ ျပတိုက္ Open-Air Museum အမ်ိဳးအစားထဲက ပထမဦးဆံုးေသာ ျပတိုက္လို႕သိရပါတယ္။ သဘာ၀မ်က္ခင္းျပင္၊ ေနာက္ခံေတာင္တန္း ၊ မိုးျပာေရာင္းေကာင္းကင္ တို႕ရဲ႕ ပင့္ေျမွာက္၊ ကာရံ၊ ေထြးပိုက္ျခင္းကို ခံထားရတဲ. မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကမၻာေက်ာ္အႏုပညာရွင္မ်ားရဲ. လက္ရာေပါင္း၁၂၀ေက်ာ္ကို အစဥ္ထာ၀ရခင္းက်င္းျပသထားတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ အဲဒါေတြအျပင္ “ပီကာဆို ခန္းမ” PICASSO Hall အပါအ၀င္ အေဆာက္အဦတြင္း ျပခန္း၅ခုကိုလည္း ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လက္နဲ႕ကိုင္တြယ္ထိေတြ႕ေဆာ့ကစားႏိုင္တဲ့ အႏုပညာပစၥည္းမ်ားရွိရာ ခေလးမ်ားအတြက္ “ပိုက္ကြန္အိမ္”ကေတာ့ ခေလးမ်ားအတြက္ မေမ႕ႏိုင္စရာ အမွတ္တရအေတြ႕ႀကံဳကို ရေစတဲ႕ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာေတာ့ အႏုပညာလက္ရာပစၥည္းမ်ားကို ဓါတ္ပံုရိုက္ျခင္း အနားသို႕ကပ္ျခင္း ကိုင္တြယ္ျခင္းမ်ားကို တားျမစ္ထားပါတယ္။ ရုိက္လာတဲ႕ ဓါတ္ပံုအခ်ိဳ႕ကို မိတ္ဆက္တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ ႀကည့္ရွဳခံစားႀကည့္ပါအုန္းေနာ္။
ပန္းပုရြာအ၀င္ ဗဟိုျမက္ခင္းျပင္ကို အေပၚ ပတ္လမ္းမွ ေတြ႕ရပံု။

 ဒီအႏုပညာလက္ရာ ပန္းပုရုပ္ကေတာ့ ေလအားနဲ႕ လည္ပါတ္ေန ပါတယ္။
Nicolas Schoffer (1912-1992), Spatiodynamique (1954-1980)
နီကိုလပ္စ္ ရဲ႕ လက္ရာ “ဟင္းလင္းျပင္ အင္အား”


သူတို႕သံုးေယာက္ကို စိတ္၀င္စားလို႕ ေရွ႕ ကေကာ ေနာက္ကပါ ဓါတ္ပံုရိုက္လာပါတယ္။ 
Francisco Zuiga(Costa Rican) 1912-, Group in Front of the Sea(1984) ဖရန္စစ္စ္ကို ရဲ႕ လက္ရာ“ ပင္လယ္ကမ္းေျခက အုပ္စု”တဲ႕။

 Mastchinsky 1921 & Denninghoff  1923 (German), Sturm (1980)


Ryoji Goto (Japan) 1951-, Intersecting Space Construction 1978
ေလ်ာဂ်ိ ရဲ႕ “ဆက္သြယ္ျဖတ္သန္းျခင္းရဲ႕ ေလဟာနယ္ ေဆာက္လုပ္ေရး”


 Masayuki Nagare (Japa) 1923-, Wind's Impression
မာဆာ့ယုကိ ရဲ႕ “ေလအဟုန္ကို သိျမင္ျခင္း”Igor Mitoraj (Pole) 1994, Tete Endormie 1983
အီဂို ရဲ႕“ အိပ္ေပ်ာ္ေနေသ ဦးေခါင္းရုပ္”

 Santiago de Santiago Hernandez(Spanish) 1925-, Unidos
ဆန္တီဂို ရဲ႕ “အေပြ႕” 

Giuliano Vangi ( Italian) 1931, Grande Racconto 2004  ဂြါလီႏို ရဲ႕ “လူေျပာမ်ားေတာ့မယ့္ ဇတ္လမ္း”
October 23, 2009

အြန္းစမ္း

“ဟာ့ကိုနဲ”

ရံုးကေန ခြင့္ရလို႕“ဟာ့ကိုနဲ”ကိုသြားခဲ႕ပါတယ္။ ခါနာ့ဂါ၀ါခရိုင္ ဟာကိုနဲျမိဳ. ဟာ၊ မီးေတာင္အရပ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရပူစမ္းေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ တစ္ျမိဳ.လံုး မွာ၊ ေရပူစမ္းနဲ. ေဟာ္တယ္မ်ားနဲ. ျပတိုက္မ်ိဳးစံုတို.ရွိတဲ. ခရီးသြားလည္ပတ္ရာေနရာတစ္ခုပါ။ ေဒသတစ္ခုလံုးက ခရီးသြားဧည့္သည္ေတြပ်ားပန္းခတ္မွွွွ်နဲ. သဘာ၀ပတ္၀န္းကလည္း ေတာ္ေတာ္လွပါတယ္။

တိုက်ိဳကေန က်ည္ဆံရထားကို မိနစ္၃၀ေလာက္စီးျပီး၊ “အိုဒါ့၀ါရာ့ဘူတာ”ကိုသြားပါတယ္။ အဲဒီကေနမွ ဘတ္စ္ကားနဲ. ဟာ့ကိုနဲျမိဳ.က တည္းမယ့္ေဟာ္တယ္ကိုသြားခဲ့ပါတယ္။တိုက်ိဳကေနမနက္ ၉နာရီခဲြမွာထြက္ခဲ့တာ ေဟာ္တယ္ရွိတဲ. “ဟာ့ကိုနဲ ပန္းျခံ”ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ကိုေရာက္ေတာ့ ေန.လည္ ၁နာရီခြဲပါ။
ဘတ္စ္ကားမွတ္တုိင္ေနရာက ခရီးသြားေတြနားေနအပန္းေျဖရာလမ္းဆံုျဖစ္ေတာ့ စားေသာက္ဆိုင္၊ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းဆိုင္ ေတြနဲ.စည္ကားေနပါတယ္။

ခပ္လွမ္းလွမ္းကိုႀကည့္လုိက္ရင္ “အာ့ရွိေနာ့ကို”ကန္ႀကီးကိုေတြ.ရျပီး တစ္ဘက္မွာေတာ့“ခိုမာ့ဂါ့တာကဲ”
ေတာင္ႀကီးနဲ. “ဖူဂ်ီေတာင္”ကိုေတြ႕ရပါတယ္။

ေရာက္သြားတဲ.အခ်ိန္ကေတာ့ ခရီးပမ္းလာလို႕လားမသိပါဘူး။ သိပ္မခ်မ္းလွဘူးလို.ထင္ခဲ့တာ ညေန၄နာရီေလာက္ေရာက္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကို ခ်မ္းလာပါတယ္။ အဲဒီကာားဂိတ္ႀကီးတစ္ခုလံုးက ဆိုင္ေတြအကုန္လံုးနီးပါးေန၃နာရီေလာက္မွာပိတ္ကုန္ပါတယ္။ေတာင္ေပၚျမိဳ.ျဖစ္လို.လားမသိပါဘူး။ အားလံုးေစာေစာျပန္ကုန္ႀကတယ္ထင္ပါရဲ.။
ေရာက္ေရာက္ခ်င္းေန.လည္စာစားႀကပါတယ္။“အာ့ရွိေနာ့ကို”ကန္ႀကီးထဲကို သေဘၤာစီးခ်င္လို႕စံုစမ္းႀကည့္လိုက္ေတာ့ ေနာက္ဆံုးအေခါက္က ညေန၃နာရီ၂၀မွာထြက္မယ္လို႔သိရပါတယ္။
တည္းမယ့္ဟုိတယ္ကို သြားျပီးပစၥည္းေတြထားျပီး သေဘၤာစီးဘို. ကားဂိတ္ကိုျပန္ထြက္လာႀကပါတယ္။ ကန္ႀကီးက ၇ စတုရန္းကီလိုမီတာက်ယ္ျပီး အနက္ဆံုးေနရာမွာ ၄၅မီတာရွိတယ္လို.ဆုိပါတယ္။

“အာ့ရွိေနာ့ကို”ကန္ႀကီးဟာ မီးေတာင္ေဒသမ်ားမွာ ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ႕ ခ်ိဳင္႔ခြက္မ်ားမွာ ပတ္၀န္းက်င္ေတာင္မ်ားကေန စီး၀င္လာတဲ. မိုးေရမ်ားစု၀င္ျခင္းေႀကာင့္ျဖစ္ေပၚလာတဲ. Caldera Lake အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ သေဘၤာႀကီးကႏွစ္ထပ္ရွိပါတယ္၊ ခေလးနဲ.ဆိုေတာ့ ေအာက္ထပ္ေရွ႕ဆံုးကထိုင္ခံုမွာေနရာယူျပီး စပီကာကေနရွင္းျပတာေတြကို နားေထာင္ရင္း၊  ကန္ႀကီးပါတ္လည္ကရွဳခင္းေတြကို ေငးေမာခဲ့ပါတယ္။    
တစ္ပါတ္ျပည့္ျပီး စီးတဲ႕ေနရာျပန္ေရာက္တဲ႕အထိမိနစ္၄၀ႀကာခဲ့ပါတယ္။ စီးခဲ့တဲ့ေနရာကိုျပန္ေရာက္ေတာ့ ကားဂိတ္မွာ ဆိုင္ေတြအားလံုးပိိတ္သြားပါျပီ။ေတာ္ေတာ္ကိုေမွာင္သြားပါျပီ၊
ခ်မ္းလည္းခ်မ္းပါတယ္။ ဟုိတယ္ကိုေရာက္ေတာ့ မိသားစုသံုးေယာက္ ေရေႏြးပူပူေလးေသာက္ျပီး အိပ္လိုက္ႀကပါတယ္။ ညဘက္ကိုေတာ့ေဟာ္တယ္က စားေသာက္ခန္းမွာပဲ ညစာစားခဲ့ႀကပါတယ္။ ညမအိပ္ခင္မွာ ေဟာ္တယ္မွာရွိတဲ. ဂ်ပန္လို “ရုိတန္းဘုရို္”လို.ေခၚတဲ. Open air hot springs မွာေရပူစမ္းစိမ္ႀကပါတယ္။
ေရပူစမ္းစိမ္တာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြရဲ. ယဥ္ေက်းမွဳတစ္ခုပါပဲ။ မီးေတာင္ေပါမ်ားတဲ.ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရပူစမ္းေတြလည္း ႏိုင္ငံအႏွံ႕မွာရွိေနပါတယ္။ ဂ်ပန္လူမိ်ဳးတို.ရဲ. ေရပူစမ္းစိမ္ပံုကေတာ့ သိႀကတဲ့အတိုင္းပဲ။ ေယာက္က်ားမိန္းမ သတ္သတ္စီ အခန္းခဲြထားတဲ. ေနရာေတြမွာေတာ့ ဘာအ၀တ္မွမ၀တ္ရပါဘူး။မိသားစုလိုက္၀င္လို.ရတဲ.ေနရာေတြမွာေတာ့ ေရကူး၀တ္စံုေတြနဲ. ၀င္ႀကပါတယ္။ ေရပူစမ္းထဲကို မ၀င္ခင္မွာ ေရခ်ိဳးရပါတယ္။ တစ္ကိုယ္လံုးသန္.စင္သြားျပီဆိုေတာ့မွ ေရပူကန္ထဲကို ၀င္ပါတယ္။ ေရပူစမ္းဆိုတဲ့အတိုင္း ကမၻာေျမႀကီးရဲ. အပူခ်ိန္အရ ပူေနျပီး၊ ေရပူစမ္းတစ္ခုမွာ အနည္းဆံုးကမၻာေျမႀကီးရဲ. သဘာ၀သတၱဳဓါတ္တစ္မ်ိဳးပါ၀င္ေနပါတယ္။ သူ.ရဲ.အပူခ်ိန္ကေတာ့ သာမာန္လူ.ခႏၵာကိုယ္အပူခ်ိန္ထက္ျမင့္ပါတယ္။ ေရပူစမ္းမွာပါ၀င္တဲ့ ဓါတ္သတတၱဳအမ်ိဳးအစားနဲ. အပူခ်ိန္ကိုလိုက္ျပီး ေရပူစမ္းအမ်ိဳးအစားေတြကို ခဲြျခားတယ္လို႕သိရပါတယ္။ အမ်ားသံုးေရပူစမ္းေတြမွာေတာ့ ၄၀ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ေလာက္ေတာ့ရွိေနပါတယ္။ ေရပူစမ္းစိမ္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ခႏၵာကို သဘာ၀အေလွ်ာက္ ကုထံုးတစ္မ်ိဳး (Spa Therapy)နဲ. ကုစားသလို က်မၼာေရးအတြက္အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္လူတိုင္း ေရပူစမ္းစိမ္တိုင္းေကာင္းတယ္ လို.ေတာ့ မေျပာႏိုင္သလို တစ္ခ်ိဳ႕ေရပူစမ္းေတြက လူခႏၵာကိုယ္အတြက္ မသင့္ေတာ္တာလည္းရိွတယ္လို. သိရပါတယ္။ ေရပူစမ္းစိမ္တာကို အႀကာႀကီးလည္းမစိမ္သင့္ပါဘူး။ စိမ္ျပီးသြားတဲ႕အခါမွာ ေရေႏြးနဲ. ေရျပန္ခ်ိဳးတဲ.သူရွိသလို ေရေႏြးနဲ..ေရပတ္တိုက္လို႕လည္းရပါတယ္။
ေရပူစမ္းစိမ္ျပီး ခ်က္ခ်င္းသိရတာကေတာ့ အေညာင္းအညာေျပျပီး ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္အိပ္ေပ်ာ္တာပါ။
ဒီေန.တစ္ေန.ကေတာ့ မနက္အိမ္ကထြက္ကတည္းက ေျမေအာက္ရထား၊ က်ည္ဆံရထား၊ ဘတ္စ္ကား၊ သေဘၤာေတြကို စီးခဲ့ရတဲ. ခရီးပမ္းမွဳေတြေရာ၊ ေန.တိုင္းရံုးမွာ အေညာင္းမိခဲ့သမွ်ကို ေရပူစမ္းစိမ္ျခင္းနဲ. ကုစားျပီး မနက္ျဖန္ဆက္ျပီးလည္ပတ္ဘုိ.အတြက္ စိတ္ကူးယဥ္ျပီး အိပ္ေပ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ေန.ေန.လည္ ၁၁နာရီမွာ ေဟာ္တယ္ကို အခန္းျပန္အပ္ျပီး ကားဂိတ္မွာ ဟာ့ကိုနဲ ေဒသ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေတြသြား၀ယ္ပါတယ္။
လက္ေဆာင္ပစၥည္း၀ယ္ျပီး ကားဂိတ္နဲ.ကပ္လွ်က္မွာရွိတဲ. “မိုးပ်ံႀကိဳးရထား” rope way စီးဘို.လက္မွတ္၀ယ္၊ စီးဘို.အလွည္႕ကိုတန္းစီေစာင့္ရပါတယ္။ ကၽြန္မတို.စီးခဲ့တဲ. “မိုးပ်ံႀကိဳးရထား” ကေတာ့ အျမင့္ ၁၃၂၇မီတာရွိတဲ႕ “ခိုမာ့ဂါ့တာကဲ”ေတာင္ႀကီးရဲ႕ထိပ္အထိတက္တဲ. လူ၃၀စီးရထားလံုးျဖစ္ပါတယ္။ ႀကိဳးလိုင္းအရွည္ကေတာ့ ၁၈၀၀မီတာရွည္ျပီး ၇မိနစ္နဲ. ေျပးဆြဲတာျဖစ္ပါတယ္။

ရထားလံုးကိုဆဲြတဲ. ႀကိဳးမ်ားကိုလည္း နမူနာျပသထားပါတယ္။ ေျမျပင္ကေန တျဖည္းျဖည္းျမင့္လာတာနဲ.အတူ၊ တအိအိတစ္ေရြ.ေရြ.နဲ. သြားေနတဲ. “မိုးပ်ံႀကိဳးရထား” ကိုစီးရတာ အသည္းတေအးေအးနဲ.ေပါ.၊ ဒါေပမယ္႕ ရထားမွာပါလာတဲ႕ တဲြေစာင့္ရဲ႕ရွင္းျပတာေတြကို နားေထာင္ျပီး ပတ္၀န္းက်င္ကို ႀကည့္ရတာကေတာ့ တကယ္ကို ထူးျခားတဲ့ အရသာပါပဲ။

ေတာင္ထိပ္ေရာက္ေတာ့ ဆင္းျပီး ေလွ်ာက္ႀကည့္ရပါတယ္။
ေတာင္ထိပ္ကို ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ထားလိုက္တာ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ၁၃၂၇မီတာမွာေရာက္ေနတယ္လို.ေတာင္မထင္ရပါဘူး။ က်ယ္၀န္းလွတဲ. ကြင္းျပင္က်ယ္၊ ရွဳေမွ်ာ္စင္၊ ဘုရားေက်ာင္း၊ ေတာင္တက္လမ္းေတြကို လုပ္ထားတာ သိိပ္ကို လွပပါတယ္။ အားလံုးထဲမွာ ကၽြန္မအတြက္ အႀကိဳက္ဆံုးရွဳခင္းကေတာ့ “ဖူဂ်ီေတာင္”ကို ဒီေလာက္အျမင့္ကေန ႀကည့္ျမင္ခြင့္ရတာကိုပါ။ ေတာင္ေပၚေရာက္တဲ့အခ်ိန္က မြန္းတည္႕ ၁၂နာရီျဖစ္လို. ေနေရာင္ျခည္ကိုလည္း လင္းလင္းထင္းထင္း ရရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လို႕ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ၉ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ျဖစ္တဲ.အတြက္ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ေလတိုက္တဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ ကိုယ္ထဲအထိစိမ္႔ေအးသြားပါတယ္။ ေတာင္ေပၚကေန ၁၂နာရီ၄၀မွာ “မိုးပ်ံႀကိဳးရထား” နဲ႕ျပန္ဆင္းလာခဲ႕ပါတယ္။ အဆင္းမွာ လည္း အတက္နဲ. အခ်ိန္အတူတူ ၇မိနစ္ပါပဲ။ ဒီတစ္ခါျပန္အဆင္းမွာေတာ့ “မိုးပ်ံႀကိဳးရထား” ရဲ. အဆင့္ျမင့္ပံု၊ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္စင္ရဲ. ခုိင္ခန္.ပံု၊ ခရီးသြားသူေတြအတြက္ အမွတ္ရေစမယ့္ ပတ္၀န္းက်င္အျပင္အဆင္ေတြကို ႀကည့္ျပီး ဘာလို႕ ဒီလိုလုပ္ဘို.စိတ္ကူးရွိခဲ့ႀကတာလဲ၊ ဘာလုိ.ဒီေလာက္ေတာင္ ေကာင္းေအာင္လုပ္ခဲ့ႀကတာလဲ၊ဆိုတာကို ေတြးမိပါေတာ့တယ္။ ေနာက္ျပီး အခ်ိန္တိုင္းငလ်င္လွဳပ္ေနတဲ့အျပင္ ဒီလိုမီးေတာင္ေဒသမွာ ဒီလိုျမင္ေတြ႕ရတာကိုႀကည့္ရင္းနဲ. လူေတြရဲ႕ ႀကိဳးစားမွဳနဲ. နည္းပညာ၊ မိမိလုပ္တဲ့အလုပ္အေပၚထားရွိတဲ. ခံယူခ်က္၊ အမ်ားအတြက္ေစတနာ ဆိုတာေတြကို စဥ္းစားႀကည္ႏူးမိခဲ့ပါတယ္။
ေတာင္ေျခကားဂိိတ္ကိုေရာက္ေတာ့ စားေသာက္ဆိုင္၀င္ျပီး ေန႕လည္စာစားႀကပါတယ္။ ေန႕လည္ ၁နာရီမွာဘတ္စ္ကားစီးဘို.အမီပါပဲ။ ဒီတစ္ခါသြားမယ့္ေနရာကေတာ့ “ပန္းပုရြာ” ဆုိတဲ.ေနရာပါ။ အဲဒီကိုေရာက္သြားမယ့္အခ်ိန္က ေန့လည္ ၂နာရီခြဲေပါ.။ “ပန္းပုရြာ”ထဲမွာ ၁နာရီခဲြႀကာေလာက္ ေလွ်ာက္ႀကည့္ျပီးရင္ ရထားနဲ. “အိုဒါ့၀ါရာ့ဘူတာ” ဘူတာကိုသြားျပီး ၊ “အိုဒါ့၀ါရာ့ဘူတာ” ကေန က်ည္ဆံရထားစီးျပီး အိမ္ျပန္ႀကရမွာပါ။ အခုခရီးစဥ္ရဲ. ေနာက္ဆံုးသြားလည္မယ့္ “ပန္းပုရြာ” ကို ေလွ်ာက္ႀကည့္ဘို. အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာခရီးဆက္ခဲ့ႀကပါတယ္။

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%99%E7%9F%B3%E5%8E%9F%E6%B8%A9%E6%B3%89

October 17, 2009

smile for

အတြက္------ smileနံမည္က အုအဲတို အာ့ယာ့ပါ။ တုိက်ိဳျမိဳ. နယ္ရိမျမိဳ.နယ္မွာ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းခဲ့ပါတယ္။ အသက္ကေတာ့ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ေလးႏွစ္ပါတ္လည္ေပါ.။ ေမြးသကၠရာဇ္ကေတာ့ ၁၉၈၅၊စက္တဘၤာ၁၄ရက္ေန.ျဖစ္ပါတယ္။ အထက္တန္းေက်ာင္းဒုတိယႏွစ္မွာေက်ာင္းထြက္ခဲ့ပါတယ္။အိုေသြးအမ်ိဳးအစားပါ။ မင္းသမီးလည္းလုပ္ပါတယ္။ သီခ်င္းလည္းဆိုပါတယ္။ ၁၉၉၉ခုႏွစ္ကစျပီး အႏုပညာေလာကထဲ၀င္ေရာက္ခဲ႕ပါတယ္။ ဟို.ကုိင္းဒိုးဇာတိဖခင္နဲ. အုိကီနာ၀ါဇာတိမိခင္တုိ.ကေနေမြးဖြားတဲ. သားသမီး၃ေယာက္အနက္က အငယ္ဆံုးသမီးေလးပါ။ အႀကီးဆံုးအကိုနဲ. ၁၆ႏွစ္ကြာျပီး ဒုတိယအကိုနဲ. ၂ႏွစ္ကြာပါတယ္။ အေမဘက္က အဖြားက အုိကီနာ၀ါ ရုိးရာသီခ်င္းအဆိုေတာ္တစ္ေယာက္ပါ။ အဖြားရဲ.ေသြးပါတာရယ္ သူငယ္ခ်င္းရဲ.စကားေတြကို အားက်တာရယ္နဲ. အေမ.ကို “ကၽြန္မလည္းတီဗြီမွာပါခ်င္တယ္”လို.ေျပာျပခဲ့ဘူးတယ္တဲ.။ တေန.ေတာ့ အေမလုပ္သူက အိမ္ရဲ.စာတိုက္ပံုးထဲမွာေရာက္လာတဲ. ေႀကာ္ျငာေတြထဲက ေႀကာ္ျငာတစ္ေစာင္ကိို အုအဲတို အာ့ယာ့မသိေအာင္ ျဖည့္ျပီး ေလွ်ာက္လႊာတင္ခဲ႕ပါတယ္။ အုအဲတို အာ့ယာ့ရဲ. အေမတင္လိုက္တဲ.ေလွ်ာက္လႊာကေတာ့ “ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ေရြးခ်ယ္တဲ. ျပည္သူ.သမီးပိ်ဳ ျပိဳင္ပဲြ” ။ ၁၉၉၇ခုႏွစ္ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ “ျပည္သူ.သမီးပ်ိဳ”ျပိဳင္ပဲြမွာ အကဲျဖတ္လူႀကီးမ်ားရဲ.“အထူးဆု”ကို ရရွိခဲ႕ပါတယ္။ ေႀကာ္ျငာလုပ္ငန္းမ်ားနဲ. သီခ်င္းဆိုျခင္းအလုပ္ေတြ ဘယ္ေလာက္အလုပ္မ်ားသလဲဆိုရင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မွာ အိမ္မွာအိပ္ရတဲ.အိပ္ခ်ိန္က တစ္ေန.ကို ၂နာရီပဲရွိခဲ့တယ္တဲ.။ ၂၀၀၀ခုႏွစ္မွာ မင္းသမီးအျဖစ္ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ တီဗြီဇတ္လမ္း “မ်က္ရည္သုတ္လိုက္ပါအုန္း” ကေနစျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ မင္းသမီးအျဖစ္နံမည္ႀကီးသြားပါတယ္။

 ၂၀၀၂မွာေတာ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ မဂၢဇင္းအႏုပညာရွင္ေဆာင္းပါးဆရာမ်ားကခ်ီးျမွင့္တဲ. “လူသစ္တန္းထူးခြ်န္ဆု”။ အဲဒီအသင္းကေနပဲ ၂၀၀၄ခုႏွစ္မ်ာ “ရုပ္ရွင္မင္းသမီးလူသစ္တန္းဆု”တို.ကိုရရွိခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၅ခုႏွစ္မွာ “အေကာင္းဆံုးဆံပင္အလွဆု”နဲ. “smile of the year” ဆုတို.ကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကစျပီး မင္းသမီး။ အဆိုေတာ္။ ေႀကာ္ျငာသရုပ္ေဆာင္။ အခမ္းအနားမွဴး၊ အစီအစဥ္ေႀကျငာသူ။ အားကစားျပိဳင္ပဲြမ်ား သတင္းထုတ္လႊင့္သူ စတဲ. အႏုပညာလုပ္ငန္းေပါင္းစံုကို ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္လာပါတယ္။

၂၀၀၂ခုႏွစ္ကစျပီး single ဓါတ္ျပား ၁၆ႀကိမ္ထုတ္ခဲ့ျပီး အားလံုးနီးပါး လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီထဲက တစ္ခါေလာက္ေတာ့ နားေထာင္ႀကည့္ေစခ်င္တဲ. သီခ်င္းႏွစ္ပုဒ္ရွိပါတယ္။ အုအဲတို အာ့ယာ့ ၁၈ႏွစ္အရြယ္ကဆိုခဲ့တဲ. “ယူးမဲ့ ေနာ့ ခ်ိခရာ့” အိပ္မက္စြမ္းအား ပါ။ အဲဒီ“ အိပ္မက္စြမ္းအား”ကိုဆိုတဲ့အခ်ိန္မွာ အုအဲတို အာ့ယာ့မွာ တကယ့္ကို အႀကီးမားဆံုး အိပ္မက္တစ္ခုရွိပါတယ္တဲ. အဲဒီအတြက္ေန့တိုင္းႀကိဳးစားပါတယ္တဲ. သူမရဲ. အိပ္မက္က “ေမေမ့ကို အိမ္အႀကီးႀကီးတစ္လံုးေဆာက္ေပးခ်င္ပါတယ္”တဲ.။ေနာက္သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကေတာ့ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ဇြန္လမွာ ထြက္ခဲ့တဲ့ “ Smile for ” ပါ။


အုအဲတုိအာ့ယာ့ ရဲ႕ smile for ျမန္မာဘာသာ ျဖင့္ ခံစားျခင္း

စူးရဲတဲ့အႀကည့္ေတြနဲ. smile for me smile for you
တလက္လက္နဲ. တခဏ၊ ေန.တိုင္းကုိ special လွပတဲ.ေန.ေတြ ျဖစ္ရမယ္
Let’s go
ညာဘက္ကအိပ္ကပ္ထဲမွာ အခ်စ္ပန္းပြင့္
ဘယ္ဘက္မွာကမင္္းရဲ.လက္၊ ငါလက္တဲြပါရေစ

တစ္ရိပ္ရိပ္ေျပးတဲ. Circus town အလင္းအေမွာင္ေတြက up and down
ငါတို. ႏွစ္ေယာက္အတူေျပးထြက္ႀကစို. ေနာ္

Goal အထိ step by step Step by step
ျဖည္းျဖည္းခ်င္းသြားလည္း ရပါတယ္ကြာ။ မင္းရဲ.အရွိန္နဲ.မင္းပဲေပါ.
စူးရဲတဲ့အႀကည့္ေတြနဲ. smile for me smile for you
တလက္လက္နဲ. တခဏ၊ ေန.တိုင္းကုိ special လွပတဲ.ေန.ေတြ ျဖစ္ရမယ္
Let’s go

အနာဂါတ္ေတြဘာေတြ ေ၀း၊ အေ၀းႀကီးလိုေသး oh yes
လက္ေတြ႕အခုက အေရးႀကီးတယ္ လို႔ မထင္ဘူးလားရွင္ oh yes
ႏွလံုးသားေလးကနာႀကင္စရာစကားလံုးမိုးေတြမိ၊အျပင္မွာေတာ့အျပံဳးမ်က္ႏွာ၊ ခံစားထိန္းထား
ငါ့အတြက္ကမင္းရွိေနျပီေလ

တစ္ခါတစ္ေလမွာေတာ့ cry cry cry cry cry cry
စိတ္ညစ္ရစရာေတြမ်ားရင္ အတူငိုေပးမလား ငါနဲ.
ယံုပါရွင္ smile for me smile for you မ်က္၀န္းအိမ္ထဲထဲ ႀကည့္ႀကည့္စမ္းပါ
အုိေတြ.ျပီ wonder land ဒို.ႏွစ္ေယာက္အတြက္ yes we can

ထာ၀ရလင္းလက္မယ့္ ႀကယ္စင္တစ္ခုလို
အခ်စ္တစ္ခုရွိရံုနဲ. စြန္.စားရွင္သန္

Goal အထိ step by step Step by step
ျဖည္းျဖည္းခ်င္းသြားလည္း ရပါတယ္ကြာ။ မင္းရဲ.အရွိန္နဲ.မင္းပဲေပါ.
စူးရဲတဲ့အႀကည့္ေတြနဲ. smile for me smile for you
တလက္လက္နဲ. တခဏ၊ ေန.တိုင္းကုိ special လွပတဲ.ေန.ေတြ ျဖစ္ရမယ္
Let’s go

“အိပ္မက္စြမ္းအား”ကိုလည္းနားေထာင္ႀကည့္ပါအုန္း။ စာသားေတာ့ထည့္မေပးလိုက္ေတာ့ဘူးေနာ္။
夢のチカラ


ဒီပို.စ္မွာ၊ သီခ်င္းေတြကို youtube ကေန လင့္လုပ္ယူျပီး။ အခ်က္အလက္ နဲ. ဓါတ္ပံုမ်ားကို http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%88%B8%E5%BD%A9 ၊http://talent.yahoo.co.jp/pf/detail/pp5621စာမ်က္ႏွာကေနရယူပါတယ္။
(အုအဲတို အာ့ယာ့အေႀကာင္းသိခ်င္ပါတယ္ဆို တဲ. ကိုျပည့္စံု ေရ)အုအဲတို အာ့ယာ့ ရဲ. ဓါတ္ပံုေတြကိုေနာက္ထပ္ႀကည့္ခ်င္ေသးရင္
http://image-search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&fr=jinbutsu&rkf=1&p=%E4%B8%8A%E6%88%B8%E5%BD%A9&b=3&d=20 မွာထပ္ႀကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

October 14, 2009

ဖိုးဖုိးေျပာတဲ. ေလာကဓါတ္ပညာ


ဖိုးဖိုးေျပာတဲ့ ေလာကဓါတ္ပညာ

လြန္ခဲ့တဲ. အႏွစ္၂၀ ေလာက္ကေပါ.။ ကၽြန္မရဲ. ဖိုးဖိုးကို ကၽြန္မက ကြန္ျပဴတာရဲ. စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မွဳေတြကို ကၽြန္မေလ့လာမိသမွ်ေျပာျပေတ့ာ ဖိုးဖိုးက “ေျမးတို. ေခတ္က ဆန္းလွခ်ည့္လား၊ ဒါ၊ ေလာကဓါတ္ပညာေတြေပါ့တဲ.”။ ကၽြန္မကေတ့ာ ဖိုးဖိုးရဲ. ကြန္ျပဴတာအေပၚမွတ္ခ်က္ခ်ပံုကို တခစ္ခစ္နဲ. ရယ္ခဲ့ရတဲ.အျပင္၊ သတိရတိုင္းႀကံဳတုိင္း ေတြ.တဲ.လူကိုေျပာျပီး ရယ္ေလ့ရွိပါတယ္။

အခုမ်ား ဖိုးဖိုး ရွိေနလို.ကေတာ့ ကၽြန္မ၊ဂ်ပန္မွာေတြ.ႀကံဳရတဲ. လက္ကိုင္ဖုန္းေတြအေႀကာင္းကို ေျပာျပခ်င္ ပါတယ္။ ေျပာျပခ်င္တယ္ဆိုတာထက္ ကၽြန္မေျပာျပတဲ.လက္ကိုင္ဖုန္းအေႀကာင္းကို ဖိုးဖိုး ဘယ္လို မွတ္ခ်က္ခ်မလဲ ဆိုတာကို ပုိသိခ်င္ပါတယ္။ လက္ကိုင္ဖုန္းရဲ.သာမန္စြမ္းေဆာင္မွဳမ်ား


လက္ကိုင္ဖုန္းတစ္လံုးရဲ. ပံုမွန္တယ္လီဖုန္းေျပာျခင္း၊ မက္ေဆ့ဂ်္ ပို.ျခင္း၊ ဂဏန္းေပါင္းစက္အျဖစ္သံုးျခင္း၊ ကင္မရာအျဖစ္သံုးျခင္း၊ ေတြကေတာ့ လက္ကိုင္ဖုန္းရဲ. မဆန္းႀကယ္ေသာ စြမ္းေဆာင္မွဳမ်ားပါပဲ။ အရင္ကေတာ့ ဒီလိုလုပ္ငန္းေတြလုပ္ေဆာင္ႏုိင္တယ္ဆိုရင္ ျပည့္စံုလံုေလာက္ျပီလို. ထင္ခဲ.ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ အဲဒီထက္ပိုျပီး လုပ္ႏိုင္ရင္လည္း ေနာက္ထပ္တစ္မ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳးေလာက္ပဲ ရွိေတာ့မယ္ေပါ.။

ရုပ္ျမင္သံႀကားႀကည့္ခ်င္လား
လက္ကိုင္ဖုန္းကေန ရုပ္သံထုပ္လႊင့္မွဳေတြကိုႀကည့္ရွဳႏိုင္ပါတယ္၊၊ တစ္ခ်ိဳ. ရုပ္သံအစီအစဥ္ေတြကိုေတာ့ ေနရာေဒသေျပာင္းသြားရင္ ျပန္ျပီး ဆက္သြယ္ေပးရတ့ဲ ခလုတ္ကို ေျပာင္းႏွိပ္ေပးဘို.လုိ.ပါတယ္။ လက္ကိုင္ဖုန္းထဲမွာ ၀မ္းဆက္ဂ္ (one seg)လို.ေခၚတဲ. စံနစ္ကိုထဲ့ထားရင္ တီဗြီႀကည့္လို.ရပါတယ္။ ၀မ္းဆက္ဂ္လို. ေခၚရတဲ.အေႀကာင္းကေတာ့ ေျမေပၚဒီဂ်စ္တယ္ ရုပ္သံလႊင့္္ျခင္းအတြက္ လွ်ပ္စစ္လွိဳင္း၁၃ခု (13 segments) ကို အသံုးျပဳပါတယ္တဲ. ။ အဲဒီထဲကလွိဳင္း ၁၂ခုကို ေနရာပံုေသထားတဲ. ရုပ္ျမင္သံႀကားေတြအတြက္သံုးျပီး၊ လွ်ပ္စစ္လွိဳင္း တစ္ခု(one segment)ကိုေတာ့ လက္ကိုင္ဖုန္းကေန ႀကည့္ဘုိ. သံုးႏိုင္ပါတယ္တဲ. ။ ဒါေႀကာင့္ လွိဳင္းတစ္ခုကို ယူသံုးထားတဲ. ဆိုတဲ့အေနနဲ. ေခၚတာပါ။ ဂ်ပန္ေတြက“ ၀မ္းဆဲဂု ”လို.ေျပာပါတယ္။


တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာ တစ္ေယာက္ႀကည့္ျပီးေျပာခ်င္လား
 လက္ကိုင္ဖုန္းကို အဓိကအသံုးျပဳတဲ.ရည္ရြယ္ခ်က္က သြားေလရာယူေဆာင္ျပီး ႀကိဳးမဲ့တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ဘုိ.ပါပဲ။ သူ.ထက္ပိုျပီး ကိုယ္စကားေျပာဆက္သြယ္ေနတဲ. တစ္ဘက္လူရဲ. ပံုကိုပါျမင္ခ်င္ေသးတယ္ဆိုရင္ေတာ့ တီဗြီေကာလ္ စြမ္းေဆာင္မွဳကိုပါထည့္သြင္းထားတဲ. လက္ကိုင္ဖုန္းအမ်ိဳးအစားကို သံုးႏိုင္ပါတယ္။
လက္ကုိင္ဖုန္းမွာပါတဲ. ကင္မရာမွန္ဘီလူးကေန ရုပ္သံကို ပို.လႊတ္တာျဖစ္ပါတယ္။ တီဗြီေကာလ္နဲ.ေျပာမယ္ဆိုရင္ သာမာန္စကားေျပာခထက္ အနည္းငယ္သာေစ်းႀကီးပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဓါတ္ခဲကိုေတာ္ေတာ္စားပါတယ္။
အျဖစ္သည္း၊ အခ်စ္သည္းတဲ. သူေတြကေတာ့ တီဗီြေကာနဲ.ဖြင့္ျပီးေျပာရင္ တေယာက္မ်က္ႏွာ တစ္ေယာက္လည္းျမင္ရတယ္ေလ။ ကၽြန္မကေတာ့ တီဗီြေကာလ္ကို သံုးျပီး ကၽြန္မရဲ. အထက္လူႀကီးနဲ. တစ္ခါႏွစ္ခါသံုးဘူးပါတယ္။ ရံုးကိစၥနဲ. ေစ်း၀ယ္တဲ.အခ်ိန္မွာဆိုင္က ပစၥည္းေကာင္တာမွာ ရွိတဲ့ပစၥည္း ကို လက္ကိုင္ဖုန္းနဲ. တီဗီြေကာလ္ ခလုတ္သံုးျပီး တစ္ခါတည္း ၀ယ္မလား၊ မ၀ယ္ဘူးလား ဆိုတာ ဆံုးျဖတ္လို.ရလို.ပါ။ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ တီဗြီေကာလ္က ေတာ္ေတာ္အသံုး၀င္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ စကားမေျပာနိုင္တဲ့သူေတြတယ္လီဖုန္းေျပာဘို.အတြက္ကိုလည္း ရည္ရြယ္ျပီးတီထြင္ခဲ့တယ္လို.ဆိုပါတယ္။ တီဗြီေကာလ္ဖြင့္ျပီး တဘက္လူကို လက္ဟန္ေျခဟန္သံုးျပီး ေျပာဆိုဆက္သြယ္လို.ရေအာင္ပါ။ ဒီမွာ “တယ္ရယ္ဗီဒမ္း၀့ါ ”လို. ေခၚပါတယ္။


ပိုက္ဆံအိတ္အျဖစ္သံုးခ်င္လား
လက္ကုိင္ဖုန္းလုပ္ထားတဲ့ ကုမၸဏီရယ္၊ ကုိယ့္ရဲ. ေငြအပ္ႏွံထားတဲ.ဘဏ္ရယ္ကိုဆက္သြယ္ျပီး၊ လက္ကိုင္ဖုန္းနဲ. ေငြေပးေခ်ျပီးေစ်း၀ယ္လို.လည္းရပါတယ္။ စတိုးဆိုင္၊စားေသာက္ဆိုင္၊ အလိုအေလ်ွာက္ခလုတ္ႏွိပ္၀ယ္ယူႏိုင္တဲ့ Edy  အက္ဒီ(လွ်ပ္စစ္ေငြေႀကး) စက္မ်ားရဲ..အာရံုခံမ်က္ႏွာျပင္(Sensor) ေပၚမွာ လက္ကိုင္ဖုန္းကိုတင္ျပီး က်သင့္ေငြကိုေပးေခ်လို.ရပါတယ္။ က်သင့္ေငြေပးေခ်ရင္းနဲ. ကိုယ့္ရဲ.လက္က်န္ေငြကုိလည္း စာလံုးနဲ. အရုပ္မ်ားေပၚတဲ.မ်က္ႏွာျပင္မွာ ေတြ.ႏိုင္ပါတယ္။ လက္ကိုင္ဖုန္းထဲမွာ FeliCa IC chip (non-contact type IC card) ကိုျမွပ္ထဲ့ထားတဲ.အတြက္ ဒီစြမ္းေဆာင္မွဳကိုလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ေငြေႀကး သံုးစဲြမွဳယဥ္ေက်းမွဳ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေငြစကၠဴနဲ. အေႀကြေတြကို ကိုင္မသံုးပဲ။ ခရက္ဒစ္ကဒ္ နဲ. ေငြေပးေခ်တဲ.ပံုစံမ်ိဳးပါ။ ပိုက္ဆံအိပ္ကို အိုဆိုင္းဖု ၊ တယ္လီဖုန္းကို ဒမ္း၀ါ.၊ ဒါေႀကာင့္ “အိုဆိုင္းဖု၊ ဒမ္း၀ါ့”လို. ဂ်ပန္လိုေခၚပါတယ္။


အင္တာနက္

လက္ကုိင္ဖုန္းကို အင္တာနက္ဆက္သြယ္မွဳအတြက္လည္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မွဳနဲ. တစ္ဆက္တည္းဆိုသလို၊ ေအာက္ပါ လုပ္ေဆာင္မွဳေတြကိုလည္း ရရွိႏိုင္ပါတယ္။မိုးေလ၀သ (အလိုရွိရာေေဒသနဲ. နာရီနဲ.အလိုက္သိႏိုင္ပါတယ္)၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးရွာေဖြမွဳ (သြားလိုရာေနရာကို ဘယ္လိုယာဥ္အမ်ိဳးအစားနဲ. အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ႀကာမယ္ဆိုတာေတြကို သိႏိုင္ပါတယ္။)။
 အေ၀းေျပးလမ္းမ်ားနဲ. ယာဥ္အသြားအလာ အေျခအေနေတြကိုလည္းသိႏိုင္ပါတယ္။
အြန္လိုင္းေစ်း၀ယ္ျခင္း(ကြန္ျပဴတာနဲ. ေစ်း၀ယ္တဲ့အတိုင္းပဲ ၀ယ္ႏိုင္ပါတယ္)။ ရွာေဖြျခင္း (စားေသာက္ဆိုင္တို.၊ ပန္းျခံ၊ ရုပ္ရွင္ရံု၊ တို.ကိုရိုးရုိးရွာေဖြတာအျပင္ ၊ ကိုယ္ေရာက္ေနတဲ. ေနရာရဲ. အနီးဆံုးမွာရွိတဲ.၊ စာအုပ္ဆိုင္၊ ဖိနပ္ျပင္ဆိုင္၊ဆိုျပီး မိမိေရာက္ေနတဲ.အရပ္ကို ဗဟုိျပဳျပီးလည္းရွာေဖြလို.ရပါတယ္)။
“က်ဴအာလ္ ကုတ္” ကိုဖတ္ျပီး သက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ရဲ. စာမ်က္ႏွာကို တိုက္ရိုက္ သြားျပီး အခ်က္အလက္ေတြကို ဖတ္ႏိုင္တယ္။ အဲဒီကုတ္အမွတ္အသားေလးေထာင့္ကြက္ ကို လက္ကိုင္ဖုန္းကင္မရာမွန္ဘီလူးနဲ. ဗဟိုက်ေအာင္ခ်ိန္ျပီး သက္ဆုိင္ရာ ခလုတ္ကိုႏိွပ္လိုက္ရံုပါပဲ။ အခုေတာ့ လက္ကိုင္ဖုန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဒီစြမ္းေဆာင္ရည္ကို ထဲ့သြင္းထားျပီးသားေတြ.ရပါတယ္။

သီခ်င္းသမားလား

သီခ်င္းေပါင္းစံုကို ကိုယ္အသံုးျပဳတဲ.. လက္ကိုင္ဖုန္းကုမၸဏီကေန ၀န္ေဆာင္မွဳေပးတဲ. သီခ်င္းတပိုင္းတစ္စ အျပင္၊ အျခားႏွစ္သက္ရာ မ်ားကိုအလကားေပးတဲ. အခ်ိန္မွာေကာ၊ ပိုက္ဆံေပးေခ်ျခင္းျဖင့္ ေကာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကူးယူသိမ္းဆည္းႏိုင္ပါတယ္။ သီခ်င္းနားေထာင္တာႀကိဳက္တဲ့သူေတြအတြက္ သီးသန္. စီမံထားတဲ. လက္ကိုင္ဖုန္းအမ်ိဳးအစားေတြလည္းရွိပါတယ္။


အခုဘယ္နားေရာက္ေနလဲသိခ်င္လား
လက္ကိုင္ဖုန္းဆက္ရင္ေမးေနက် ေမးခြန္းပါ။ ဒါေပမယ့္ လက္ကိုင္ဖုန္းသံုးသူ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ရဲ. ဖုန္းေတြမွာGPS (Global Positioning System )(ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ  တည္ေနရာခန္မွန္း စံနစ္)ကိုထဲ့ထားျပီး၊ သူနဲ.ကိုယ္နဲ.ႀကားမွာ အဆက္အသြယ္ ခ်ိပ္ေပးထားရင္ တစ္ေယာက္ေရာက္ရွိေနတဲ. ေနရာကို တစ္ေယာက္က သိႏိုင္ပါတယ္။ ခေလးနဲ. မိဘႀကားမွာအသံုးမ်ားပါတယ္။ လူႀကီးေတြအေနနဲ.လည္း ခ်ိန္းထားတဲ.ဘူတာေရာက္ျပီးကာမွာ တစ္ေယာက္နဲ.တစ္ေယာက္ရွာလိုမေတြ.ႏိုင္ရင္ ကိုယ္ေရာက္ေနတဲ. ေနရာရဲ. GPS Data ကို တဘက္လူဆီပို.ေပးျပီး ရွာေဖြသိရွိႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို.ရံုးမွာ၀န္ထမ္းေတြကို ေပးထားတဲ့ လက္ကိုင္ဖုန္းမွာ အဲဒီလို စံနစ္ထည့္ထား ပါတယ္။ ရံုးကိစၥနဲ. ေနရာမ်ိဳးစံုကိုေရာက္ေနတဲ့၀န္ထမ္းေတြကို ဘယ္ေနရာမွာရွိေနလဲဆိုတာသိရေအာင္လို.လို. ဆိုပါတယ္။ ၀န္ထမ္းတစ္ခ်ိဳ.ကသိပ္မႀကိဳက္ႀကပါဘူး။ ရံုးကို ကိုယ္ဘယ္ေရာက္ေနလဲဆိုတာ မသိေစခ်င္ ရင္လည္း ရပါတယ္။ လက္ကိုင္ဖုန္းကေန ရံုးရဲ. အင္တာနက္ဆာဗာကိုဆက္သြယ္မွဳ ပို.ေပးမထားးရင္ေတာ့ အဲဒီေန. ကၽြန္မဘယ္ေရာက္ေနတာကို ရံုးကမသိႏိုင္ပါဘူး။ ကဲ၊ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ သိရလြန္းေတာ့လည္း မသိေစခ်င္ျပန္ေတာ့ဘူးေလ။


ဘာသာစကားအကူအညီလိုသလား

ဂ်ပန္၊အဂၤလိပ္ အဘိဓါန္ေတြကို အလကားထဲ့ေပးထားတဲ. လက္ကိုင္ဖုန္းေတြ လည္းရွိပါတယ္။ ဘာသာစကားေလ့က်င့္လို.လည္းရပါတယ္။ ေနာက္သူ.နဲ. ဆက္ႏြယ္ျပီး၊ ဂ်ပန္စာ ခန္းဂ်ီး ကိုလည္းဖတ္လို.ရပါေသးတယ္။ ဂ်ပန္ဘာသာမွာ တစ္ခ်ိဳ.နံမည္ေတြရဲ. ခန္းဂ်ီးစာလံုးကို ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြ အတြက္လည္း ဖတ္ဖို.ခက္ပါတယ္။ လက္ကိုင္ဖုန္းမွာပါတဲ. ခန္းဂ်ီးဖတ္တဲ. ခလုတ္အမ်ိဳးအစားကို ေျပာင္းႏွိပ္၊ ကိုယ္မသိတဲ. ခန္းဂ်ီးစာလံုးေပၚကို လက္ကိုင္ဖုန္းမွာပါတဲ့ ကင္မရာ မွန္ဘီလူးနဲ.ခ်ိန္ ၊ သူ.ရဲ. ခန္းဂ်ီးစာတန္း ေအာက္မွာ အျပာရိပ္နဲ. မ်ဥ္းေႀကာင္းေပၚလာေအာင္ခ်ိန္ထားျပီးရင္ အသံထြက္စာလံုးကို ျမင္ရပါမယ္။

အပ်င္းေျဖ၊ အခ်ိန္ျဖဳန္းခ်င္သလား

ကစားနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာကစားႏိုင္ပါတယ္။ အခေႀကးေငြေပးျပီး ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ရတာရွိသလို အလကားရတဲ. ေတြလည္းရွိပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ တိရစာၦန္ေလးေတြ ကိုလည္းေမြးလို.ရပါတယ္။ နံမယ္ေပး၊ အခ်ိန္မွန္အစာေကြ်း၊ ႏွဳတ္ဆက္စကားေျပာ၊ အတူေဆာ့ တာေတြကိုလုပ္ေပးရပါတယ္။ အဲဒီကေနတဆင့္ ငါးမ်ွားမလား၊ ငါးမ်ွားတံေရြး၀ယ္တာက အစ၊ မွ်ားမယ့္ေနရာေရြးတာ အလယ္၊ မ်ွားတံကို ငါးလာဟပ္တာအဆံုး ကို လက္ကိုင္ဖုန္းနဲ. ခံစား ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ေအာင္လုပ္ထားပါတယ္။ အလားတူပဲ ေဂါ့ဖ္ ရိုက္တာလည္း ရပါတယ္။
 ဒါဆိုရင္ ၀ါသနာအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အပလီေကးရွင္း ပရိုဂရမ္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိလားလို.ေမးရင္၊ ရွိတယ္လို.ပဲေျဖရမွာပါ။ လစဥ္ ယန္း၃၀၀ (ဆိုင္မွာထိုင္ေသာက္တဲ. ေကာ္ဖီတစ္ခြက္စာ) ေပးသြင္းထားရင္၊ ႀကိဳက္သေလာက္ႀကည့္လို.ရတဲ. ပံုေတြကိုလည္း ရွဳစားႏိုင္ပါတယ္။ အားကစားသမားေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားတဲ. လက္ကိုင္ဖုန္းဆိုရင္၊ တစ္ေန.တာလမ္းေလွ်ာက္တဲ. မွတ္တမ္း၊ ကယ္လိုရီ တုိင္းတာမွဳ၊ စတာေတြကို အျမဲသိႏို္င္ေအာင္တီထြင္ထားတယ္။

နည္းပညာ၊ လူေနမွဳဘ၀ပံုစံ၊ စီးပါြးေရးအျမင္
အဲဒီလို စြမ္းေဆာင္မွဳေတြပါတဲ. လက္ကိုင္ဖုန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအျပင္၊ လက္ကိုင္ဖုန္းကုမၸဏီေတြကလည္း သံုးစဲြသူေတြအတြက္ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ိဳးစံုကို အျပိဳင္အဆိုင္ သူ.ထက္ငါ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ မယံုႏိုင္စရာ အစီအစဥ္ေတြနဲ. စြဲေဆာင္ႀကပါတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ.လူႀကိဳက္မ်ားတဲ. လက္ကိုင္ဖုန္းကုမၸဏီေတြကေတာ့။ ေအယ au ၊ ေဆာ့ဖ္ဘဏ့္ခ္ softbank ၊ ၀ယ္လ္ကမ္ willcom နဲ. အီးမိုဘိုင္းလ္ emobile တို.ျဖစ္ႀကပါတယ္။ အဲဒီကုမၸဏီေတြရဲ. ၀န္ေဆာင္မွဳနဲ. ေစ်းႏွဳန္းေတြ က သိပ္မကြာျခားလွပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ စြဲေဆာင္မွဳ အစီအစဥ္ေလးေတြကေတာ့ ဘယ္ လက္ကိုင္ဖုန္းကုမၸဏီက ဖုန္းကိုသံုးမလဲဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ရခက္ေစ ပါတယ္။ဥပမာ။ ေအယူ ကုမၸဏီက လက္ကိုင္ဖုန္းကို သံုးတဲ. မိသားစု၀င္။ သူငယ္ခ်င္း စာရင္းကုိမွတ္ပံုတင္ထားရင္ သတ္မွတ္ထားတဲ.ဦးေရအထိ၊(၂၄)နာရီအလကားေျပာလို.ရပါတယ္။

ေဆာ့ဖ္ဘဏ့္ခ္ ကုမၸဏီက လက္ကိုင္ဖုန္းကို သံုးတဲ.သူခ်င္းဆို ေန.ခင္းဘက္ ဘယ္သူနဲ.မဆို၊ ဘယ္ေလာက္ႀကာႀကာ အလကားေျပာလို.ရပါတယ္။
(တကယ္လက္ေတြ.မွာ ဂ်ပန္မွာ တစ္ေယာက္နဲ.တစ္ေယာက္ဖုန္းေျပာဘို. အခ်ိန္နဲ. အေျခအေန သိပ္မရွိပါဘူး၊ အမ်ားအားျဖင့္ ေမးလ္ပို.ႀကတာမ်ားပါတယ္။အဲဒီေမးလ္ကိုေတာင္ ရထားေစာင့္ရင္း၊စီးရင္းနဲ. ႏွိပ္ျပီးပို.ရတာပါ။)

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ. သူ.ထက္ငါအလုအယက္ ျပိဳင္ဆိုင္တီထြင္ေနတဲ. လက္ကိုင္ဖုန္းကုမၸဏီေတြရဲ. စီမံကိန္းမ်ားနဲ. ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ ပညာရွင္မ်ားရဲ. အျမဲမျပတ္တီထြင္မွဳေတြကိုေတြ.ရတာျမင္ရသံုးစြဲရတာေတြက ကၽြန္မအတြက္ေတာ့ ဗဟုသုတနဲ. အေတြးမ်ိဳးစံု ရပါတယ္။ ျမန္မာဆုိရိုး စကားတခုကို သတိရမိပါတယ္
“ အႀကံတူ၊ ေနာက္လူသာစျမဲ”တဲ.။ ဂ်ပန္ေတြကေတာ့ အဲဒီဆိုရိုးကို ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္ပံုရ ပါတယ္။  အႀကံတူတဲ႕ပံုစံတူစီးပြါးေရးလုပ္ငန္း (လက္ကိုင္ဖုန္းကုမၸဏီ)ေတြဟာ အျမဲလိုလုိ ၀ယ္ယူ အသံုးျပဳသူ မ်ားအတြက္ စြဲမက္ဘြယ္ အသစ္တစ္ခုခု(လက္ကိုင္ဖုန္းရဲ. ပံုစံနဲ. သူ.မွာ “ပါ၀င္မွဳ” (ကြန္တန္.စ္ contents)၊ သံုးစဲြသူအတြက္ ၀န္ေဆာင္မွဳ )ကို ဖန္တီးျပီး သူ.ထက္သူ လူစြမ္းေကာင္းျဖစ္ေအာင္ ေစ်းကြက္မွာေနရာယူထားႀကပါတယ္။ သူတို.ရဲ.နည္းပညာ၊ လူေနမွဳဘ၀ပံုစံ၊ စီးပါြးေရးအျမင္ေတြကို သူတို.ရဲ.ကုန္ပစၥည္းမ်ားရဲ. တိုးတက္မွဳက သက္ေသျပေနပါတယ္။ 

မွတ္စုတိုမ်ား
မူလပထမ ဂ်ီပီအက္စ္ GPS Global Positioning System (ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ တည္ေနရာခန္မွန္း စံနစ္)ကို အေမရိကန္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနကႀကီးႀကပ္တဲ. ျဂိဳလ္တုကေန လွ်ပ္စစ္လွိဳင္းကိုသံုးျပီး၊ လတၱီတြဒ္၊ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ဒီဂရီမ်ားကို မီတာေပါင္းဆယ္ခ်ီျပီး တိက်မွဳအႏုစိတ္ထုတ္ယူျပီး လက္ရွိတည္ေနရာကို သိႏိုင္တဲ့စံနစ္ျဖစ္ပါတယ္။အက္ဒီ Edy (Euro, Dollar, Yen)လို.ေခၚတဲ. လွ်ပ္စစ္ေငြေႀကး ရဲ. နံမည္က ဘယ္လိုကေနျပီး ျဖစ္လာတာလဲလို.ေျပာရမယ္ဆိုရင္ သူ.ကိုတီထြင္တဲ. bitWallet Inc. ကုမၸဏီက သူတီထြင္တဲ. လွ်ပ္စစ္ေငြေႀကးစံနစ္ဟာတစ္ေန.က်ရင္ ယူရိုေငြ၊ ေဒၚလာေငြ၊ ယန္းေငြတို.လို ေငြေႀကးယူနစ္တစ္ခုျဖစ္လာရမည္ဆိုတဲ့သေဘာနဲ. မွည့္ေခၚခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။က်ဴအာလ္ကုတ္ QR code ကို တနည္းအားျဖင့္ two dimensional code လို.လည္းေခၚပါတယ္။ single dimensional bar code ကိုေတာ့ ပစၥည္းေတြမွာကပ္ထားတဲ.ကုန္ပစၥည္းတန္ဘိုးကို ေဖၚျပဘို.အတြက္သံုးပါတယ္။သူ.ကို ဘားကုတ္ဖတ္တဲ. ကရိယာေလးနဲ.မွ ဖတ္လို.ရပါတယ္။ ဘာေႀကာင့္ က်ဴအာလ္ကုတ္ ကိုသံုးရသလဲဆိုရင္ ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။
၁။သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ဘယ္ေနရာမဆိုလူျမင္သူျမင္ ထုတ္ေဖၚျပမထားခ်င္လို.ပါ။
၂။ဘားကုတ္မွာ အဂၤလိပ္စာလံုးနဲ.ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ၁၀လံုးအထိပဲ ျမွဳပ္သြင္းေရးသားႏိုင္ပါတယ္။ က်ဴအာလ္ကုတ္မွာ အဂၤလိပ္စာလံုးနဲ.ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ၄၀၀၀လံုး၊ ဂ်ပန္စာခန္းဂ်ီးအပါအ၀င္ ၁၈၀၀လံုးအထိ ျမွဳပ္သြင္းေရးသားႏိုင္လို.ျဖစ္ပါတယ္။
၃။ စာရြက္တစ္ရြက္ေပၚမွာ၊ ေႀကာ္ျငာသင္ပုန္းေပၚမွာ ေနရာေသးေသးေလးနဲ. သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို တင္ထားႏိုင္ပါတယ္။
၄။ အမဲအကြက္အကြက္ေတြတင္မကပဲ လွပတဲ.ေနာက္ဆံုးေပၚ ဒီဇိုင္းမ်ားလည္းရွိပါတယ္။
၅။ အင္တာနက္ကေန အခမဲ. ေဒါင္းလုပ္လုပ္ျပီး ကိုယ္ပိုင္ က်ဴအာလ္ကုတ္ကိုလည္း လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။နားလည္လြယ္ေအာင္ေျပာရရင္ေတာ့ ေျပာခ်င္တာေတြခ်ေရးထားတဲ. စာရြက္ကို ဒီအတိုင္းျဖန္. ေပးတာထက္၊ စာရြက္လွလွေလးနဲ. ေရး၊ လွလွေလးေခါက္၊ ျပီးရင္ ေရထဲကိုစိမ္လိုက္မွ စာလံုးေတြေပၚလာမယ္ ဆိုသလိုမ်ိဳးေပါ.။ နည္းပညာယဥ္ေက်းမွဳ တစ္ရပ္ပါ။

ပို.စ္တြင္ပါ၀င္ေသာဓါတ္ပံုမ်ားကူးယူရာစာမ်က္ႏွာမ်ား
http://www5d.biglobe.ne.jp/~sptnet/61061137/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89
http://allabout.co.jp/finance/gc/9494/
http://www.yomiuri.co.jp/net/news/20061106nt0a.htm
http://imode-press.jp/imode/top/chokkan_game/index.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E6%90%BA%E5%B8%AF
http://www.apple.com/jp/iphone/iphone-3gs/?cid=MAR-JP-OVER-IPHONE
http://kuchiran.jp/pc/mobile.html
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070821/280040/?P=2&ST=network